Riigi poolt kindlustatud

NB! Ravikindlustusele on õigus riigi poolt kindlustatud inimesel (nt puudega inimese hooldajal,  ajateenijal, sotsiaaltoetuse või loometoetuse saajal jt).

Riigi poolt on  ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud:

 • ajateenijad
 • abikaasatasu saavad inimesed – välisteenistuse seaduse § 67 alusel
 •  üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem või inimene, kes kasutab vanema asemel vanemapuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last
 •  üks Eestis elav eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping alla 3-aastase lapse kasvatamiseks
 • üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last
 • kindlustatud inimese ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ega saa vanemahüvitist
 • sotsiaaltoetust saavad inimesed
 • puudega inimese hooldajad, kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega inimese hooldamise eest ja kes ei tööta ega saa riiklikku pensioni
 • päästeteenistuse toetuse saajad
 • töötud
 • töötutoetust saavad inimesed
 • tööturukoolitusel osalevad inimesed juhul, kui nad ei saa töötutoetust
 • tööpraktikas osalevad inimesed juhul, kui nad ei saa töötutoetust
 • tööharjutuses osalevad inimesed
 • töötuskindlustushüvitise saajad
 • doktoranditoetuse saajad
 • loometoetuse saajad
 • usulise ühenduse registrisse kantud kloostri nunnad või mungad

Ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist või Tervisekassa klienditelefonil +372 669 6630.

Ravikindlustuse taotlemine

Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Tervisekassale sotsiaalmaksu maksja ehk kohalik omavalitsus, riik või klooster.

Ravikindlustuse tekkimine

Kindlustus tekib Tervisekassas ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Tervisekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide Tervisekassasse saabumist.

Ravikindlustuse lõppemine

Ravikindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel (töötuskindlustushüvitise saajal kahe kuu ja osalise või puuduva töövõimega inimesel kolme kuu möödumisel) riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Tervisekassale edastab andmed kindlustuse lõppemise kohta asutus, mille kaudu sotsiaalmaksu maksti.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.