Tööandja kindlustatud

NB! Ravikindlustusele on õigus üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel.

NB! Ravikindlustusele on õigus võlaõigusliku lepinguga töötajal ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmel.

Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad ning ettevõtlustulu maksu maksjad.

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima maksu- ja tolliameti töötamise registris.

Ravikindlustatud on: 

  • üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötav töötaja.
  • võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saaja, kelle eest juriidiline isik või juriidilised isikud maksavad ühes kuus sotsiaalmaksu  kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus.
  • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kelle eest juriidiline isik või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu  ühes kuus kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses.  2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus.
  • ettevõtlustulu maksu maksja (nn ettevõtluskontot kasutav inimene), kes maksab ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel ettevõtlustulult ühes kuus sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas (haigekassas)“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630 või meie klienditeenindustes.

Töölepingu alusel töötavad töötajad

Kindlustusele on õigus üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, k.a. ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval inimesel, kelle eest tööandja maksab sotsiaalmaksu.

Kindlustus algab töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui inimese eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus.

Peale peatumise lõppu  jätkub kindlustus  töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Ravikindlustuse lõppemine

Töötajana kindlustatud inimeste ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast. Täpsem info maksu- ja tolliametist.

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad inimesed

Ravikindlustus hakkab kehtima tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-s või mitme tööandaja TSD-des kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus).

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui  maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole ette nähtud kuupäevaks inimese eest deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu. 

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist Tervisekassasse.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-st või mitme tööandaja TSD-des kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus).

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui  maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole ette nähtud kuupäevaks inimese eest deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu. 

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist Tervisekassasse.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või Tervisekassa klienditelefonil +372 669 6630.

TSD esitamise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev. Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed Tervisekassale sellele järgneval tööpäeval.

Kui TSD esitatakse enne tähtaega, edastab maksu-ja tolliamet Tervisekassale andmed TSD esitamise tähtajale (näiteks 10. kuupäev) järgneval päeval.

Kui eelneva kalendrikuu TSD parandatakse, laekuvad parandatud andmed Tervisekassase järgmisel päeval. Varasemate perioodide deklaratsioonidel tehtud parandusi Tervisekassasse ei edastata.

Ettevõtlustulu maksu maksja

Inimestel võimalik ettevõtlusega tegeleda lihtsustatud korras – madalama maksumääraga ja bürokraatiavabalt. Selleks võetakse kasutusele spetsiaalne pangakonto ehk nn ettevõtluskonto.  

Kindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaks miinimumkohustuse ulatuses.  Kindlustuskaitse tekib peale sotsiaalmaksu laekumist TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud. Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu- ja tolliamet Tervisekassasse TSD esitamise tähtpäevale järgneval päeval. Täpsemat infot saab maksu- ja tolliametist.

Andmete esitaja vastutus

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt.

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval inimesel oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset taotlevale inimesele ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Töötamine  tuleb hiljemalt tööle asumise päevaks registreerida maksu- ja tolliameti töötamise registris.  Andmed ravikindlustuseks esitab maksu- ja tolliamet.
Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust.

Töölepingu alusel töötav inimene saab ravikindlustuse siis, kui ta töötab üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu lepingu alusel. Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga. Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäeva.

Võlaõigusliku lepingu sõlminud inimene saab ravikindlustuse, kui tema eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 

Kindlustuskaitse tekib võlaõigusliku lepinguga töötaval inimesel TSD esitamisele järgneval päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses.

Sellisel juhul on inimesel õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud liidetakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse.

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära, siis ei ole töötajal õigust ravikindlustust saada.

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed töötamise registris.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt.

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamiseks andmed edastama maksu- ja tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.