Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele

Laevapere liikmel on võimalik alates 1. juulist 2020 ravikindlustuse saamiseks Eestis sõlmida Tervisekassaga vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid.

Lepingu sõlmimiseks peab olema täidetud kaks eeldust:

  1. Lepingu saab sõlmida Eesti alaline elanik ja Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene.
  2. Laevapere liige on lepingu sõlmimise kuule eelneva kaheteistkümne kuu jooksul töötanud laevapere liikmena vähemalt ühe meretöölepingu või muu lepingu alusel.

Kes on Eesti laevapere liige, loe siit.

Kindlustusmakse suurus 

Kindlustusmakse arvutamise aluseks on statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine brutokuupalk, mis korrutatakse 0,13-ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise brutokuupalga. 

Kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest on 201,20 eurot, kvartalimakse 603,60 eurot ja aastamakse 2414,40 eurot. Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa. Ühe kuu kaupa makseid tasuda ei ole võimalik.

Alates 1. juuli 2023 on kindlustuslepingu kuumakse 219,10 eurot, kvartalimakse 657,30 eurot ja aastamakse 2629,20 eurot.

Lepingu sõlmimine 

Lepingu sõlmimiseks esitab inimene Tervisekassale avalduse ja koopia meretöölepingust või muust dokumendist, mis tõendab, et inimene on töötanud eelneva kaheteistkümne kuu jooksul laevapere liikmena. Töötamise perioodi pikkus ei ole siinkohal oluline.

Tervisekassa nõudel tuleb võõrkeelsele lepingule või seda asendavale dokumendile lisada vandetõlgi seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud isiku kinnitatud tõlge eesti keelde, mille kulud kannab inimene. Meretöölepingu või muu dokumendi või selle tõlke võib Tervisekassaga kokkuleppel esitada Tervisekassa nõutavas mahus.

Kui Tervisekassal tekib kahtlus, et esitatud dokumentidest ei nähtu lepingu sõlmimise alust, esitab Tervisekassa dokumendi arvamuse andmiseks Transpordiametile. Transpordiamet annab arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul Tervisekassalt dokumendi saamisest arvates.

Lepingu saab sõlmida: 

 

Vabatahtliku kindlustuslepingu alusel tekib kindlustus ühe kuu möödumisel lepingu sõlmimisest. Selleks, et ravikindlustus hakkaks kehtima kohe laevalt maale tulles, tuleb avaldus esitada juba laevas viibides.

Kui leping sõlmitakse ajal, mil inimesel oli kehtiv kindlustus ravikindlustuse seaduse alusel, siis algab tema kindlustus kehtiva kindlustuskaitse lõppemisel ja kindlustuskaitse vahepeal ei katke.

Juhime tähelepanu, et Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi saab tellida alates kindlustuse kehtima hakkamisest. Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate siit

Vabatahtliku lepingu alusel sõlmitud kindlustuskaitse lõpeb lepingu lõppemise tähtaja saabumisel või kui lepingu alusel kindlustatud inimesel tekib kindlustuskaitse teisel alusel (nt töötaja, töötu) või ta asub elama välisriiki. Kindlustusvõtjal on õigus leping mõjuval põhjusel üles öelda. Ajutiselt lepingut peatada ei saa. Kui soovitakse hiljem uuesti vabatahtliku kindlustusega jätkata, tuleb sõlmida uus leping.

Tervisekassal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui kindlustusvõtja jätab kindlustusmaksed tähtaegselt tasumata ega tee seda ka talle antud täiendava tähtaja jooksul.

Kui leping lõpetatakse ülesütlemisega ennetähtaegselt ja kuni ülesütlemiseni on kindlustatud inimesel olnud kindlustuskaitse, on ta kohustatud tasuma kindlustusmakseid kuni lepingu lõppemiseni.

Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral maksab Tervisekassa ettemakstud kindlustusmakse tagasi lepingu sõlmimise avalduses märgitud arvelduskontole.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.