Meditsiiniseadmete loetelu 2022. aastal

Tervise- ja tööminister allkirjastas 1. jaanuarist 2022. aastal kehtiva uue täiendatud meditsiiniseadmete loetelu. Alljärgnevalt on toodud ülevaade peamistest muudatustest.

Loetellu lisandub 566 uut haigekassa poolt rahastatud seadet. Uute meditsiiniseadmete lisandumisega laieneb hüvitatud seadmete valik diabeetikutele, astmaatikutele, erinevate stoomidega, urineerimisfunktsiooni häiretega, uneapnoega, silmahaigusega, lümfitursetega või venoosse puudulikkuse, haavade ja armidega patsientidele, samuti ortoose ja tallatugesid vajavatele patsientidele.

Muudatused uriinikogujate, uriini eritumist suunavate abivahendite, tallatugede, ortooside ning proteeside ja hülsside rahastuses

Tegemaks abivahendite ja meditsiiniseadmete rahastust senisest selgemaks ja abivajajatele paremini kättesaadavaks, tuleb edaspidi muuta mõningate meditsiiniseadmete rahastamist. Koostöös erinevate tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidega jõuti ühise seisukohani, et haigekassa ja sotsiaalkindlustusameti vahel kattuvad tooted tuleks jagada selliselt, et neid hüvitatakse kõigile abivajajatele, kellel on selleks õigus, vaid ühe asutuse poolt.  

Sellest tulenevalt rahastab haigekassa 1. jaanuarist 2022 kõiki ortoose, sh tallatugesid (muudatus puudutab abivahendi gruppe / ISO koode 06.03, 06.04, 06.06, 06.12, 06.00) ning uriini eritumist suunavaid abivahendeid (ISO kood 09.24) ja uriinikogujaid (ISO kood 09.27).  

Pane tähele:

 • Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada vaid arstid (nii perearstid kui ka teised eriarstid) digitaalse meditsiinseadme retseptiga ehk tehnilises keeles meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele.
 • Inimese omaosalus on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.
 • Meditsiiniseadmeid hakatakse hüvitama erialaseltsidega kooskõlastatud rakendustingimuste ja limiitide alusel sihtgruppidele, kellel on selleks tõenduspõhine vajadus. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.
 • Kuna meditsiiniseadme seaduses on kirjas, et meditsiiniseadme määramiseks peab arst kirjutama inimesele meditsiiniseadme kaardi, siis teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Seetõttu eeldab meditsiiniseadmete retseptiõiguse laiendamine seaduse muutmist ning kompleksset ja põhjalikku ülevaatamist kogu meditsiiniseadmete loetelu ning erinevate spetsialistide (nt õed, ämmaemandad, füsio- ja tegevusterapeudid) lõikes. Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele. 
 • Erimenetlusi ravikindlustuse seadus meditsiiniseadmete osas ei võimalda. Nende toodete hüvitamist, mida meditsiiniseadmete loetelus (veel) 2022. aastal ei ole (näiteks koljuortoosid või väga spetsiifilised neuroortoosid) ning millele ei ole loetelus ka võrreldavat alternatiivi, on võimalik järgmisel aastal jätkuvalt taotleda läbi sotsiaalkindlustusameti erimenetluse. Siiski on tegu pigem väga erandliku protsessiga. Tooteid, millele on alternatiivne toode näiteks teise tootja poolt meditsiiniseadmete loetelus olemas, ei ole põhjendatud erimenetluse kaudu rahastust taotleda. Haigekassa töötab selle nimel, et kindlustatutele oleks kättesaadav lai toodete valik. 
 • Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuni, üleminekuaeg tagab selle, et muudatus oleks inimestele, ettevõtetele ja arstidele sujuvam.

Kavandatud muudatused tootegruppide lõikes: 

Meditsiiniseadmete loetellu kuuluvad järgmised rühmad:

 • ühekordsed põiekateetrid;
 • püsikateetrid;
 • peenisekatted;
 • uriinikogumiskotid;
 • uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid.

Haigekassa rahastab neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikule, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire:

-              kuni 1000 ühekordset põiekateetrit kalendripoolaastas;

-            kuni üheksa 100% silikoonist kateetrit, 12 silikoonelastomeerkattega kateetrit või 36 silikoniseeritud kateetrit kalendripoolaastas;

-              kuni 240 peenisekatet kalendripoolaastas;

-              kuni 60 uriinikogumiskotti kalendripoolaastas;

-              kuni 12 uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendit kalendripoolaastas.

Lisaks hüvitab haigekassa jätkuvalt urostoomiga kindlustatud inimesele kuni 18 uriinikogumiskotti kalendripoolaastas.

Olemasolevad patsiendid

Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid/kaardid. Automaatselt loodud retseptid/kaardid on patsiendile nähtavad patsiendiportaalis  ja riigiportaalis. Uusi meditsiiniseadme retsepte/kaarte ei pea välja kirjutama ka juba olemasolevatele urostoomiga patsientidele uriinikogumiskoti ostmiseks ja mujal klassifitseerimata neuropaatilise kusepõiepidamatusega patsientidele ühekordsete põiekateetrite ostmiseks, kui neile on juba varasemalt haigekassa süsteemis vastavatele rühmadele (urostoomi öine uriinikogumiskott, ühekordsed põiekateetrid) retseptid/kaardid loodud.

Ülejäänud patsientidele, kellel on tõenduspõhine vajadus uriinikogujate ja uriini eritumist suunavate abivahendite järele, tuleb arstidel välja kirjutada vastavad meditsiiniseadme retseptid/kaardid. Vt. ka allpool "üleminekuperiood"

NB! Kõik meditsiiniseadme retseptid on automaatselt uuenevad, mis tähendab, et peale esmakordset meditsiiniseadme retsepti/kaardi kirjutamist tekib patsiendile iga aasta 01. jaanuaril ja 01. juulil uus täislimiit ilma, et arst peaks uue retsepti/kaardi välja kirjutama.

Haigekassa rahastab:

1) üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas. Retsept limiidiga 2 kehtib peale välja kirjutamist kuus kuud. Hüvitamise tingimuses on täpsustatud sõnastust viitega operatsiooni või trauma asukohale (lülisammas, alajäse) koos klausliga, et kaasnema peab valu nimetatud piirkonnas. Täpsustuse eesmärk on luua suurem õigusselgus.

2) kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel esineb vaagnapiirkonna (RFK järgi s740) või alajäseme (s750) raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired (b710–749) ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.

Rakendustingimuste eesmärgiks on tagada tallatugede haigekassa soodustusega väljakirjutamine patsientidele, kellel on tõsine terviseprobleem, mille kompenseerimiseks sobivad kõige paremini individuaalselt valmistatud tallatoed, mis võimaldavad arvestada patsiendi jalgade eripäradega. Masstoodangu tallatugesid haigekassa ei rahasta. 

Selle hüvitamise tingimusega kaart kehtib 2 kalendriaastat ning retsept uueneb peale väljakirjutamist veel ühe korra. Näiteks, kui patsiendile kirjutatakse tallatugede retsept/kaart  05.02.2022, siis tekib patsiendile retsept kehtivusega kuni 31.12.2022 limiidiga 4 ehk võimalus soetada kaks paari tallatugesid. 01.01.2023 tekib patsiendile veelkord uus retsept kehtivusega kuni 31.12.2023 ning limiidiga 4. Kui selle perioodi möödudes on jätkuvalt arsti poolt hinnatud vajadus tallatugede kasutamiseks, võib arst välja kirjutada uue meditsiiniseadme retsepti/kaardi. Hüvitamise tingimuses sulgudes toodud RFK koodid on mõeldud toetama neid väljakirjutajaid, kes juba RFK klassifikatsiooni kasutavad. RFK on rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon. Seejuures RFK koodi eraldi retseptile märkida ei ole vaja.

Olemasolevad patsiendid

Patsientidele, kes 2022. aastal tallatugesid vajavad ja uutele hüvitamise tingimustele vastavad, on vaja arsti poolt kirjutada alates 01.01.2022 uus digitaalne meditsiiniseadme retsept/kaart. Kehtivaid sotsiaalkindlustusameti süsteemis väljastatud tõendeid automaatselt üle ei viida, sest nii haigekassa kui ka arstid on näinud vajadust, et tallatugede hüvitamise põhjendatus tuleks uute ja senisest selgemate reeglite valguses tervishoiutöötaja poolt üle hinnata.  Vt ka allpool „üleminekuperiood“

Haigekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi / õla- ja küünarliigese ortoosi / põlveortoosi /jalaortoosi /selja- ja nimmepiirkonna ortoosi / kõhuortoosi /kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:

1) ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kuue kuu jooksul** funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat. Retsept kehtib kuus kuud pärast välja kirjutamist.

2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni ühe ortoosi (selja- ja nimmepiirkonna ortooside ning jalaortooside korral kuni kahe ortoosi) eest (jäseme kohta)* ühe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 12 kuud.

3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest (jäseme kohta)* kahe aasta jooksul. Retsept kehtib alates välja kirjutamisest 24 kuud.

*„Jäseme kohta“ täpsustus on randme-kämblaortoosi, õla- ja küünarliigese ortoosi, põlveortoosi ja jalaortoosi hüvitamise tingimuses.

** kaelaortoosidel 3 kuu jooksul.

Ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega patsiendile on arstil õigus peale esimese retsepti kehtivust (12-24 kuud) kirjutada uus retsept/kaart, kui patsiendil on jätkuvalt funktsioonihäire, mida on vaja ortoosiga kompenseerida.

Lisaks hakkab haigekassa rahastama ka individuaalselt valmistatud ortooside varuosi nendele patsientidele, kes kasutavad individuaalselt valmistatud ortoosi, mille garantiiperiood on lõppenud (kaks varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul). Muudatus võimaldab pikendada spetsiifiliste ja kalli hinnaga individuaalsete ortooside kasutusaega. Selleks on vaja välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale „Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad“.

Seni vaid ühte piirhinnarühma kuulunud ortoosid ja uued loetellu lisatud ortoosid jagati koostöös seotud ettevõtetega erinevatesse piirhinnarühmadesse. Muudatuse eesmärk on korrastada ortooside loetelu ja luua suuremat selgust kõigile osapooltele haigekassa poolt rahastatud tootevaliku ning hinnastamise osas. Samuti aitavad muudatused soodustada õiglasemat hinnakonkurentsi võrreldavate toodete vahel.

Ühte piirhinnarühma kuuluvad sarnaste omadustega tooted, mis on mõeldud ühesuguse funktsiooni täitmiseks ning mille kasutajate sihtgrupp on valdavalt kattuv. Kui piirhinnarühma kuuluvad piisavalt ühetaolised tooted, rakendatakse põhimõtet, et haigekassa hüvitab piirhinnarühma kuuluvaid tooteid odavuselt teise toote hinna alusel. Kindlustatutel soovitame alati küsida piirhinnast soodsamaid või sellega võrdseid tooteid!

Individuaalsete ortooside eest tasub haigekassa jätkuvalt 90% toote hinnast. Arst kirjutab samuti endiselt välja meditsiiniseadme retsepti/kaardi meditsiiniseadme rühmale (seitse erinevat rühma, nt jalaortoosid) koos patsiendi terviseseisundile vastava hüvitamise tingimusega. Samuti on meditsiiniseadme müüjal koostöös patsiendiga jätkuvalt võimalik valida kõige paremini patsiendi vajadustele vastav ortoos kõigi loetelus antud rühma alla kuuluvate piirhinnarühmade ja neisse kuuluvate toodete (nii masstoodang kui individuaalsed) seast.  Vt ka allpool „üleminekuperiood“.

Alates 1. maist hüvitab patsientidele kõiki vajalikke jäsemeproteese ja hülsse Sotsiaalkindlustusamet. See tähendab, et soodustuste saamiseks on vajalik patsiendile väljastada pabertõend abivahendile, digiretsepti enam väljastada ei saa. Proteesi saamiseks ei ole vaja eelnevalt hinnata puude või töövõime olemasolu.

Tõendi üla- ja alajäsemele saavad välja kirjutada nii perearstid, eriarstid, üldarstid kui ka arst-residendid. Samuti võib proteesi vajadus olla välja toodud inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis. Tõendile on vaja märkida konkreetse abivahendi nimetus (nt sääreprotees), kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 06.24.09 sääreprotees). Abivahendi tõendi vormina võib kasutada asutuse enda vormi. Lähemalt saab abivahendi tõendi väljastamise kohta lugeda infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Muudatustest täpsemalt

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega viidi seadusest sotsiaalkaitseministri määruse tasemele selliste abivahendite loetelu, mis on seotud igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahenditega, mida on inimesele vaja enne puude tuvastamist või töövõime hindamist (nt silmaprotees). Selle seadusemuudatusega seoses muudeti 01.05.2022 sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri  määruseid (ehk lihtsamalt öeldes abivahendite ja meditsiiniseadmete hinnakirju) nii, et alates 01. maist saab soodustusega kõiki ala- ja ülajäsemeproteese ning proteesihülsse ainult Sotsiaalkindlustusameti abivahendite loetelu alusel ja seda ilma eelneva puude või töövõime hindamiseta. 

Varasemalt on hüvitatud esmaseid jäsemeproteese ja hülsse Eesti Haigekassa kaudu ning järgnevaid üla- ja alajäsemeproteese Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Õigusaktide muutmise eesmärk on lihtsustada ala- ja ülajäsemeproteeside kättesaadavust neid vajavate inimeste jaoks. See tähendab, et kõik üla- ja alajäsemeproteesid on edaspidi hüvitatud Sotsiaalkindlustusameti kaudu ning Eesti Haigekassa neid enam patsientidele ei hüvita (va käesoleva aasta lõpuni neile patsientidele, kellele on juba väljastatud digiretsept).

Muudatus on vajalik, sest ala- ja ülajäsemeproteeside hüvitamine erinevatel tingimustel kahest erinevast süsteemist on tekitanud segadust nii proteesi vajajatele, tervishoiutöötajatele kui ka proteese valmistavatele ja müüvatele ettevõtetele, mis kokkuvõttes ei pruugi tagada abivajajale optimaalset abivahendi kättesaadavust. Muudatusega arvatakse Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelust välja esmased ala- ja ülajäsemeproteesid ja esmased varased kordushülsid ning edaspidi hüvitab nimetatud abivahendeid ainult Sotsiaalkindlustusamet abivahendi tõendi (pabertõend) alusel, seda sõltumata sellest, kas inimesel on tuvastatud puue või vähenenud töövõime. 

Enne 2022. aasta 1. maid  inimesele koostatud digitaalse meditsiiniseadme kaardi alusel on võimalik inimestel osta varaseid ala- ja ülajäsemeproteese ning esmaste varaste proteeside kordushülsse kuni meditsiiniseadme kaardi kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2022.a. Samas võib nendele patsientidele juba vajadusel väljastada ka pabertõendi, et patsient saaks endale sobiva toote laiemast aktiivsusgruppide valikust Sotsiaalkindlustusameti abivahendite loetelu alusel. Hülsside ostmisel haigekassa digiretseptiga palume olla tähelepanelikud, et kõik vajaminevad tooted soetataks enne aasta lõppu. Digiretsepti alusel tehtud tehingute tegemisel lähtutakse seni kehtinud haigekassa piirhindadest.

Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikke ortoose, tallatugesid, kateetreid, peenisekatteid, uriinikogumiskotte ja nende kinnitusvahendeid osta sotsiaalsüsteemist veel kuni 31.01.2022 (s.o samade reeglite alusel, mis kehtisid detsembris 2021). Alates 01.01.2022 nendele toodetele enam paberretsepti kirjutada ei tohi. Erandina on võimalik nimetatud abivahendeid soetada sotsiaalkindlustusameti erimenetlusotsuste alusel  kuni otsuse kehtivuse lõpuni. Peale antud perioode läheb rahastus täies mahus üle haigekassale.

Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid/kaardid rühmadele ühekordsed põiekateetrid, püsikateetrid, peenisekatted, uriinikogumiskotid ning uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid. Seega ei pea arst nendele inimestele uusi kaarte/retsepte kirjutama.

Ortooside ja tallatugede jätkuva vajaduse korral tuleb inimesel pöörduda oma raviarsti (nt perearsti) poole. Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

Perearst võib retsepti kirjutada kõigi sotsiaalsüsteemist üle tulnud valdkondade (tallatoed, ortoosid, uriini eritumist suunavad abivahendid ja uriinikogujad) lõikes kõigile patsientidele (sh tavalapsed). Oluline on see, et arst veendub, et patsiendi terviseseisund vastab rakendustingimustele. Kui perearst näeb vajadust konsulteerida täiendavalt mõne valdkonna arstiga, siis saab arst kasutada e-konsultatsiooni võimalust või anda inimesele saatekirja eriarsti juurde.

 

Muud olulised muudatused meditsiiniseadmete loetelus

Uuest aastast paraneb märkimisväärselt diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus. Märgilise muudatusena hakkab haigekassa hüvitama pideva glükoosimonitooringu süsteeme kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kellele on vastava raviotsuse teinud endokrinoloog või lastearst. 

Lisaks suurendame aasta alguseset süsteravil 2. tüüpi diabeetikute testribade-lantsettide hüvitatavaid koguseid varasemalt 600-lt 900-ni kalendripoolaastas. 1. tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele hakkame rahastama insuliinivaeguse ennetamiseks vajalikke vere β-ketooni testiribasid ning pump- või sensorravi hõlbustamiseks hooldusvahendeid.

Alustame silikoonplaastrite ja -geelide hüvitamist patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele. Katmaks patsientide ravivajadusi, suurendame stoomi ja fistuliga patsientidele hüvitatud stoomihooldusvahendite kogust 20 pakendilt 22 pakendini kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Toetamaks harvaesinevate nahahaiguste ravi, suurendame nii mitteantibakteriaalsete kui antibakteriaalsete haavasidemete koguseid: vastavalt 320-lt 780-le kuue kuu jooksul ning 100-lt 130-le ühe kuu jooksul. Hakkame hüvitama täiendavaid kompressioontooteid lümfitursete raviks, sh rahastame veste, poolkindaid ja standardmõõdus kohandatavaid kompressioontooteid. Viimased on alternatiivseks ravivõimaluseks inimestele, kes ei saa hakkama teiste kompressioontoodete paigaldamise ja eemaldamisega.

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest saab meditsiiniseadmete loetelust. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda haigekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.