Meditsiiniseadmete loetelu 2020. aastal

Meditsiiniseadmete loetelu 2020. aastal

Alates 1. jaanuarist 2020 hakkab kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandub võrreldes eelmise aastaga 117 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet ja muudetakse mitmete meditsiiniseadmete hüvitamise tingimusi.

Uus meditsiiniseadmete loetelu on avaldatud Riigi Teatajas. Muudatuste detailsed selgitused on leitavad määruse seletuskirjast.

Uue loeteluga laieneb uneapnoe, astma ning lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti lisanduvad loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud. Lisaks muutuvad mitmete loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnad, sh langevad mitmete glükomeetri testribade, haavasidemete ja uneapnoe maskide hinnad.

2020. aastast paranevad veresuhkru jälgimise võimalused diabeeti põdevatele lastele: meditsiiniseadmete loetellu lisatakse uus ilma pumbata töötav pideva glükoosimonitooringu süsteem, mida haigekassa rahastab koos sensoritega alla 19-aastastele lastele kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine.

Katmaks patsientide tegelikke vajadusi, suurendatakse insuliininõelte hüvitatavat kogust 200-lt 550 nõelani kalendripoolaastas insuliini süstivatele II tüüpi diabeediga patsientidele. Rasedusdiabeediga patsientidele, kes saavad raviks insuliinisüste, hüvitatav insuliininõelte kogus suureneb 500-lt 550-ni kalendripoolaastas. Lisaks hakatakse hüvitama insuliininõelu kasvuhäirega patsientidele, kellele haigekassa rahastab kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, neile patsientidele hüvitatakse kuni 200 nõela kalendripoolaastas.

Trahheostoomiga patsientidele suurendatakse trahheostoomi plaastrite hüvitatavat kogust 120-lt 180-ni kalendripoolaastas ning teatud trahheostoomi filtrite hüvitatavat kogust 420-lt 730-ni kalendriaastas.

Aspiratsioonisondide hüvitatavat kogust suurendatakse 1440-lt 3600-le kalendripoolaastas.

Uuest aastast hüvitab haigekassa stoomitooteid ka fistuliga patsientidele. Lisaks suurendatakse mitmete stoomitoodete hüvitatavat kogust ja koondatakse stoomitoodete rühmi. 

Uuest aastas hüvitab haigekassa stoomitooteid ka enterokutaanse ehk soole-naha fistuliga (erinevatel põhjustel tekkinud soole ja naha vaheline ühendus, millest väljub nahale soolesisu ja/või mädast eritist) patsientidele.

Lisaks tõstetakse mitmete stoomitoodete limiite: alusplaadi lisakinnituste hüvitatav kogus suureneb 120-lt 180-le, stoomikotivööde kogus ühelt kahele, urostoomi öiste uriinikogumiskottide kogus 6-lt 18-le ja stoomirõngaste arv kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, 52-lt 100-le kalendripoolaastas.

Lisaks koondatakse samu tooteid sisaldavad ja sisult üksteist dubleerivad kolo-, ileo- ja ursotoomi toodete rühmad ühte rühma, näiteks kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi stoomikottide rühmad koondatakse üheks rühmaks „Stoomikotid“. Haigekassa hüvitab 2020. aastast kõigile stoomi või fistuliga patsientidele ühe stoomi või fistuli korral 550 kotti ning kahe stoomi või fistuli korral 920 kotti kalendripoolaastas. Analoogselt koondatakse ühte rühma erinevate stoomide alusplaadid (uus rühm „Stoomi alusplaadid“) ja nende lisakinnitused (uus rühm „Stoomi alusplaadi lisakinnitused“), alkoholivabad stoomipastad (uus rühm „Alkoholivaba stoomipasta“) ja stoomikotivööd (uus rühm „Stoomikotivöö“).

Lisaks koondatakse uues loetelus kolostoomi, ileostoomi ja urostoomi pulbrid ja kaitsekreemid, pastad, stoomiümbrise kaitsepadjakesed ja nahakaitsevahendid, liimieemaldusvahendid ning lõhna neutraliseerivad vahendid (senises loetelus kuulusid 15 rühma) kokku ühte rühma „Stoomihooldusvahendid“. Loetletud tootegruppidele rakendatakse koondlimiiti: haigekassa hüvitab stoomi või fistuliga patsientidele nimetatud hooldusvahendeid kuni 20 müügipakendit kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta (sh meditsiiniseadme müügipakendid, mis sisaldavad meditsiiniseadmeid koguses 100, on võrdsustatud kahe pakendiga). Summaarse limiidi rakendamine võimaldab patsientidel paindlikumalt vajalikke tooteid soetada: patsient saab valida, missuguseid hooldusvahendeid ta kõige enam vajab, ja osta neid vajadusel rohkem, kui varasemate üksiklimiitide korral võimalik oli. Näiteks kui patsient vajab suures koguses pastasid, aga lõhna neutraliseerivaid vahendeid ei kasuta ta üldse, siis nüüd on võimalik viimaste arvelt pastasid rohkem osta. Muudatus lihtsustab ka arstidel meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamist, kuna väheneb oluliselt rühmade hulk (senise 32 rühma asemel 8), mille seast valida.

Olemasolevate kaartide üleminek

Rühmade koondamine toob kaasa vajaduse võimaldada 2019. aasta lõpus n-ö vanasse süsteemi kuuluvate stoomitoodete rühmade kaartide üleminek uude süsteemi. Selleks loob haigekassa kõikide olemasolevate kaartide asemel uued kaardid uutele rühmadele ning vanad kaardid kaotavad kehtivuse. Näiteks kui patsiendil on rühma „Kolostoomi stoomikotid“ kaart, siis luuakse talle uus kaart „Stoomikotid“ limiidiga 550 kotti kalendripoolaastas. Kui patsiendil on lisaks ka rühma „Ileostoomi stoomikotid“ kaart, siis luuakse rühma „Stoomikotid“ kaart limiidiga 920 kotti kalendripoolaastas.

Analoogset põhimõtet järgitakse ka rühmade  „Stoomi alusplaadid“, „Stoomi alusplaadi lisakinnitused“, „Alkoholivaba stoomipasta“ ja „Stoomikotivöö“ kaartide loomisel. Rühma „Stoomihooldusvahendid“ kaart luuakse kõigile patsientidele, kel on 2019. aasta lõpus vähemalt üks kehtiv stoomihooldusvahendi rühma kaart 15 võimalikust. Kui kehtivate hooldusvahendite kaartide arv on 1-5, siis saab uue rühma „Stoomihooldusvahendid“ kaardi limiidiks 20 müügipakendit kalendripoolaastas, üle 5 kaardi olemasolul 40 müügipakendit kalendripoolaastas. Muudatusega võib tõenäoliselt väheneda patsiendi meditsiiniseadme kaartide hulk, kuid võimalused stoomitoodete soetamiseks ei halvene.

Uue loeteluga ühtlustab haigekassa astma vahemahutite hüvitamise tingimusi. 

Senised kaks vahemahutite hüvitamise tingimust (eraldi kuni 4-aastastele ja 4-10 aastastele lastele) koondatakse üheks hüvitamise tingimuseks, mis on seotud kõigi vahemahutite rühma kuuluvate pakenditega. Uuest aastast hüvitab haigekassa kuni 10-aastastele lastele ühe bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti 12 kuu jooksul. Muudatuse tulemusel suureneb alla nelja-aastastele lastele hüvitatav vahemahutite kogus kahelt seadmelt nelja aasta jooksul ühe seadmeni aastas. Lisaks tekib kuni 10-aastastel (k.a) lastel sõltumata vanusest võimalus valida kõikide vahemahutite rühma kuuluvate toodete seast sobivaim (huuliku või sobivas suuruses maskiga) seade.

2019. aasta lõpus kehtivate, vähemalt osaliselt kasutamata limiidiga vahemahutite kaartide üleminekul uude süsteemi luuakse kõikidele patsientidele uus vahemahutite rühma kaart, mis kehtib 12 kuud alates 1. jaanuarist 2020 ja mille limiit on 1 tk, ning vana kaart kaotab kehtivuse.

Alates 2020. aastast hüvitab haigekassa haavasidemeid ka mitmete harvaesinevate haavadega patsientidele. Lisaks koondatakse haavasidemete rühmi ja hüvitamise tingimusi. 

Uue loeteluga asendatakse varasemad haava või haavandi tüübist lähtuvad haavasidemete rühmad „Haavaplaastrid ja haavasidemed venoossete haavade / diabeetiliste haavandite / lamatishaavandite / põletushaavade / kiiritusjärgsete haavade / gangrenoosse püodermia raviks“ kahe uue rühmaga: „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ ja „Antibakteriaalsed haavasidemed“.

Kõik senised piirhinnarühmad, kuhu kuuluvad hõbedat või polüheksaniidi sisaldavad või mikroorganisme siduvad haavasidemed, koondatakse rühma „Antibakteriaalsed haavasidemed“. Rühma „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ jäävad kõik ülejäänud haavasidemed oma praegustes piirhinnarühmades.

Mitteantibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise perioodi pikkus on sarnaselt senisele kuus kuud, kuid antibakteriaalsete haavasidemete kaardi kehtivusaeg lüheneb vastavalt ekspertide ettepanekule ühe kuuni, vältimaks nende otstarbetult pikaaegset kasutamist. Seejuures põhjendatud ravivajaduse korral on arstil õigus peale esimest ravikuud kirjutada uus kaart antibakteriaalsetele haavasidemetele. Patsiendil võivad samaaegselt olla mõlemad haavasidemete kaardid.

Lisaks laiendab haigekassa haavasidemete hüvitamist atüüpiliste haavandite, operatsioonijärgselt tüsistunud haavade, laguneva kasvaja ja lümfitursest tingitud haavanditega patsientidele. Haigekassa hüvitab haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92.). Konsensusdokument on kättesaadav siit.

Haavasidemete rühmade koondamisega seotult koondatakse hüvitamise tingimused vastavalt haavade arvule kolmekaupa.

Mitteantibakteriaalseid haavasidemete hüvitamise tingimused on järgmised:

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule venoossete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike mitteantibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:

1) 1-3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme eest;

2) 4-6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;

3) 7-9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;

4) 10-12 haava või haavandi või põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 320 haavasideme eest.

Tingimusega punktis 4 antakse atüüpiliste haavanditega patsientidele mitteantibakteriaalsete haavasidemete väljakirjutamisel võimalus valida vajadusel, olenemata haavandite tegelikust arvust, suurimale haavade arvule vastav hüvitamise tingimus. Erisuse loomine tuleneb ekspertide hinnangust, mille järgi on teatud atüüpiliste haavandite, nt gangrenoosse püodermia ja supuratiivse hidradeniidi korral tavapärasest suurem haavasidemete vajadus.

Antibakteriaalsete haavasidemete hüvitamise tingimused on järgmised:

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule venoossete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike antibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse ühe kuu jooksul järgmises ulatuses:

1) 1-3 haava või haavandi korral kuni 25 haavasideme eest;

2) 4-6 haava või haavandi korral kuni 50 haavasideme eest;

3) 7-9 haava või haavandi korral kuni 75 haavasideme eest;

4) 10-12 haava või haavandi korral kuni 100 haavasideme eest.

Hüvitamise tingimuste koondamine annab patsientidele haavasidemete soetamisel suurema paindlikkuse, võimaldades suurema haavaeritise korral vahetada haavasidemeid senisest sagedamini. Samuti on hüvitatava koguse määramisel arvesse võetud enim kasutatava suurusega (N5 ja N10) pakendeid, millest tulenevalt on hüvitatava koguse viimane number kas 5 või 0. Muudatuse tingib asjaolu, et kõik tootjad ei ole valmis oma tootepakendeid avama ja haavasidemeid üksikuna müüma. Uued limiidid aitavad vältida olukorda, kus patsient peab haigekassa poolt limiidiga kompenseerimata, kuid pakendis sisalduvad haavasidemed täishinnaga lisaks ostma.

Epidermolysis bullosaga patsientidele hüvitatavad haavasidemed jäävad sarnaselt senisele eraldi rühma, seejuures laieneb neile patsientidele hüvitatavate haavasidemete valik – patsientidel tekib võimalus osta Epidermolysis bullosa rühma haavasidemete kaardiga kõiki meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid haavasidemeid. Lisaks hakkab haigekassa Epidermolysis bullosaga patsientidele hüvitama liimieemaldusvahendeid kleepäärega haavasidemete ohutumaks eemaldamiseks.

Olemasolevate kaartide üleminek

2019. aasta lõpus kehtivate, vähemalt osaliselt kasutamata limiidiga haavasidemete kaartide üleminekul uude süsteemi luuakse kõikidele patsientidele uue rühma „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ kaart, millele rakenduv hüvitatav kogus tuleneb aasta lõpus kehtiva kaardi hüvitamise tingimusele vastavast haavade arvust. Näiteks kui hetkel vastab hüvitatavate haavasidemete arv neljale haavandile, siis uuele kaardile määratakse 4-6 haava/haavandi hüvitamise tingimus. Patsient, kellel on 2019. aasta lõpus rohkem kui üks haavasideme kaart, saab 2020. aastal kaardi „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed“ suurima võimaliku limiidiga ehk 320 haavasidet kuue kuu jooksul.

Kõigile patsientidele, kel on aasta lõpus kehtiv haavasidemete rühma kaart, luuakse lisaks ka antibakteriaalsete haavasidemete kaart, mille hüvitatav kogus on kõigil loodud kaartidel 50 haavasidet ühe kuu jooksul ja kehtivusaeg üks kuu.

CPAP seadmete hüvitamise tingimustes täpsustatakse, et haigekassa rahastab uut CPAP seadet juhul, kui see on välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat kasutusaastat.

Muudetakse ka venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks kasutatavate kompressioontoodete hüvitamise tingimusi. Uute tingimuste järgi peab krooniline venoosne puudulikkus (CEAP klassifikatsiooni järgi C4-C6 klass) olema diagnoositud vastavalt ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi, 2019“ soovitustele ning ravidokumentatsioonis olema kirjeldatud objektiivne leid ja põhjendatud CEAP klassifikatsiooni C komponendi valik.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda haigekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.