Õigusaktid

Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu

Haiglavõrgu arengukava

Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Eriarstiabi erialade loetelu

Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine

Haigla liikide nõuded

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika

Haiglate majutuse standardtingimused

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervishäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Töötajate tervisekontrolli kord

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.