Ravikindlustus oma töötajale

Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed.

Ravikindlustatud on ka ettevõtlustulu maksu maksjad ning füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad. Nende kohta saab lähemalt lugeda siit.

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamine, peatamine ja lõpetamine) registreerima maksu- ja tolliameti töötajate registris.

 

Töölepingu alusel töötavad töötajad

Õigus kindlustusele  on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest tööandja maksab sotsiaalmaksu.  

Kindlustus algab töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustus ilma katkemiseta.

Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse Tervisekassale töötajate registrist.

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui inimese eest makstakse sotsiaalmaksu.

Kindlustus jätkub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Töötamise peatumine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise peatumise päevast arvates. Täpsem info maksu- ja tolliametist.

Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad inimesed

Võlaõigusliku lepingu alusel töötav inimene tuleb registreerida töötamise registris. Ravikindlustus tekib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandja TSD-delt, nii et sotsiaalmaksu summa oleks vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse suurune (2024. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 239.25 eurot kuus).

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist Tervisekassasse.

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest ei ole maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses deklareeritud.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

Oma töö eest tasu saav juhtimis- või kontrollorgani liige tuleb registreerida töötamise registris. Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2024. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 239.25 eurot kuus).

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist Tervisekassasse.

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest pole maksu- ja tolliametilt saadud andmetel sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või Tervisekassa klienditelefonil +372 669 6630.

Pane tähele! Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu-ja tolliamet Tervisekassasse TSD esitamise tähtajale järgneval päeval.

TSD esitamise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev. Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed sellele järgneval tööpäeval.

Kui TSD esitatakse enne tähtpäeva, edastab maksu-ja tolliamet andmed TSD esitamise tähtpäevale (näiteks 10. kuupäev) järgneval kuupäeval.

Eelneva kalendrikuu deklaratsiooni parandusandmeid laekuvad järgneval päeval. Varasemate perioodide parandusandmeid Tervisekassasse ei edastata.

Andmete esitaja vastutus

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks tuleb esitada töötamise andmed ja deklaratsioonid õigeaegselt!

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud andmed ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval inimesel oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab talle ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja. 

Näited

Näide 1. Töövõtuleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 31. jaanuaril, TSD esitatakse 10. veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11. veebruarist kuni 10. märtsini. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 2. Töövõtuleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 1. veebruaril, TSD esitatakse 10. märtsil ja ravikindlustus kehtib 11. märtsist kuni 10. aprillini. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 3. Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1. jaanuarist. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt  miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 4. Inimene töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt summeerituna makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Töötamine  tuleb hiljemalt tööle asumise päevaks registreerida maksu- ja tolliameti töötamise registris.  Andmed ravikindlustuseks esitab maksu- ja tolliamet.
Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust.

Töölepingu alusel töötav inimene saab ravikindlustuse siis, kui ta töötab üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu lepingu alusel. Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga. Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäeva.

Võlaõigusliku lepingu sõlminud inimene saab ravikindlustuse, kui tema eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 

Kindlustuskaitse tekib võlaõigusliku lepinguga töötaval inimesel TSD esitamisele järgneval päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses.

Sellisel juhul on inimesel õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud liidetakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse.

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära, siis ei ole töötajal õigust ravikindlustust saada.

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed töötamise registris.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt.

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamiseks andmed edastama maksu- ja tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.