Tervisekassa hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud inimesele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Töövõimetushüvitise arvestamisel ei võeta arvesse doktoranditoetusi, vanemahüvitist ja teisi valla, linna või loomeliidu poolt makstavaid toetusi ning nendelt makstud sotsiaalmaksu.

Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid on järgmised

  • Haigushüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatud inimesele, kellel on töölt ajutine töövabastus. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta.
  • Hooldus hüvitist makstakse ravikindlustatud inimesele, kes põetab haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta.
  • Alates 01.04.2022 muutus sünnitushüvitis ema vanemahüvitiseks. Hüvitist  maksab sotsiaalkindlustusamet.

Lisaks ajutise töövõimetuse hüvitistele on veel mitmeid mitterahalisi hüvitisi.

  • Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased ravikindlustatud, rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed. Täpsem info hüvitise kohta.
  • Proteesihüvitist saavad üle 63-aastased ravikindlustatud inimesed, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, töötukassas töötuna arvel olevad inimesed ja need inimesed kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.
  • Täiendavat ravimihüvitist saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptidega ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Täiendavat ravimihüvitist saab juhul, kui on täidetud hüvitise saamise tingimused.
  • Ravimite hüvitamine. Tervisekassa tasub teatud ulatuses retseptiravimite eest, mille tõhusust on eelnevalt põhjalikult hinnatud ning mis sellest tulenevalt on otsustatud kanda soodusravimite nimekirja. Täpsem info ravimite hüvitamise kohta.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.