Tervisekassa hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töötavale kindlustatud inimesele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel. 

Töövõimetushüvitise arvestamisel võetakse arvesse:

  • eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel arvutatav hüvitise päevamäär või
  • alampalk (kui töötasu on töövõimetuslehe avamisel väiksem kui alampalk, võetakse arvesse põhipalk) 
  • jagatava vanemahüvitise päevamäär.

Töövõimetushüvitise arvestamisel ei võeta arvesse doktoranditoetusi, valla, linna või loomeliidu makstavaid toetusi ning nendelt makstud sotsiaalmaksu.

Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid on järgmised:

Lisaks ajutise töövõimetuse hüvitistele on veel mitmeid mitterahalisi hüvitisi:

  • Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased ravikindlustatud, rasedad, alla üheaastase lapse emad, suurenenud hambaravivajadusega inimesed, töötukassas töötuna arvel olevad inimesed ja need inimesed, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. Täpsem info hüvitise kohta
  • Proteesihüvitist saavad üle 63-aastased ravikindlustatud inimesed, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta
  • Täiendavat ravimihüvitist saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptidega ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Täiendavat ravimihüvitist saab juhul, kui on täidetud hüvitise saamise tingimused
  • Ravimite hüvitamine. Tervisekassa tasub teatud ulatuses retseptiravimite eest, mille tõhusust on eelnevalt põhjalikult hinnatud ja mis sellest tulenevalt on otsustatud kanda soodusravimite nimekirja. Täpsem info ravimite hüvitamise kohta
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.