Vaktsiinikahjude hüvitamine Eestis toimunud vaktsineerimise korral

vaktsiinikahjude hüvitamine

Mis on kindlustusjuhtum? 

Kindlustusjuhtumiks loetakse nelja asjaolu koosesinemist:

 • vaktsineerimine on toimunud Eestis
 • vähemalt 4 kuud kestnud raske tervisekahjustus või surm
 • arst on tervisekahjustuse  dokumenteerinud
 • Ravimiameti hinnangul on tegemist vähemalt tõenäolise põhjusliku seose vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel.
Milliseid vaktsiine katab vaktsiinikindlustus?
 • Alates 27.12.2020 tehtud Covid-19 vastased vaktsiinid; 

 • Alates 01.01.2023 kõik tehtud vaktsiinid 

Tervisekahjustuse saanud inimene või tema pärija.

Taotluse esitamine pärijana

Esitades taotluse pärijana, palume lisada lahangu protokoll (kui lahang teostati):

 • Patoanatoomilise lahangu (teostatud raviasutuses) korral lisada patoanatoomilise lahangu protokoll (kõik leheküljed)
 • Kohtuarstliku lahangu (teostatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poolt), lisada lahanguakt (mitte ainult lahanguakti väljavõte)
Taotluse esitamine eestkoste või volituse alusel 

Kui taotleja on eestkostetav või talle on määratud seaduslik esindaja, tuleb taotluse esitamisel eestkostet või esindatust tõendada.  

Alaealise (kuni 18.a. k.a ) ja täisealise eestkostetava isiku eest esitab vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).  

Koos taotlusega tuleb esitada kas:

 • seadusliku esindaja esindusõigust tõendav dokument (nt lapse sünnitunnistus, kohtuotsus) või 

 • kohaliku omavalitsuse volikiri (piisab üldvolikirjast, kui on lisaks esitatud ka kohtumäärus konkreetse inimese eestkoste kohta).

Volikirja näidis

Dokumenti ei pea esitama, kui selle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. 

 Kui pikk on taotluse menetlusaeg?

kui pikk on taotluse menetluseaeg

Taotleda saavad kõik Eestis vaktsineeritud inimesed, kellel on peale vaktsineerimist tekkinud raske tervisekahjustus, sealhulgas ka ravikindlustamata inimesed. 

Taotlus tuleb Tervisekassale esitada aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest. 

Erandina on võimalus esitada Covid-19 vaktsiinikahju hüvitamise  taotlus tagasiulatuvalt alates nende manustamise algusest (27.12.2020) kuni 01.05.2023. 

Kui taotlust nimetatud tähtaja jooksul esitatud ei ole, vabaneb Tervisekassa kahju hüvitamise kohustusest 

Jah, sel juhul tuleb täita taotlus blanketil ja saata see digiallkirjastatult Tervisekassasse . Tervisekahjustust tõendavad dokumendid tuleb esitada sama kirja manuses. 

Kui te olete saanud ravi välismaal, siis esitage koos taotlusega ravidokumentide koopiad ning nende eestikeelne tõlge. 

 

Tervisekahjustuse raskusaste Kindlustusjuhtum kuni 31.12.2022 Kindlustusjuhtum 01.01.2023-31.12.2023 
Hüvitise määr (eurodes) 
mõõduka raskusega raske tervisekahjustus2 000 2 390
keskmise raskusega raske tervisekahjustus10 000 11 940
raske tervisekahjustus 25 00029 850
väga raske tervisekahjustus50 00059 700
üliraske tervisekahjustus või surm 100 000 119 400

Kindlustussumma ja hüvitised suurenevad igal aastal alates jooksva aasta esimesest kuupäevast Statistikaameti poolt avaldatud eelmise aasta tarbijahinnaindeksi suurenemise võrra.  

Kui tarbijahinnaindeks ei suurene või väheneb, säilivad olemasolevad kindlustussumma ja hüvitised. 

Kahju hüvitamisel võetakse aluseks kindlustusjuhtumi toimumise aasta kindlustussumma ja hüvitised. 

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/123052023055 

Vaktsiinikahju hüvitise määrade indekseerimine alates 01.01.2023 -  Juhatuse otsus nr. 15 (pdf)

 

Vaktsiinikahju hüvitise maksmisest keeldub Tervisekassa juhul, kui: 

 1. tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga; 
 2. patsient on põhjustanud kindlustusjuhtumi toimumise tahtlikult; 
 3. patsient ei ole järginud või ei järgi pärast kindlustusjuhtumi toimumist arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ja selle tõttu on tervenemine takistatud; 
 4. patsient ei ilmu määratud ajal pärast kindlustusjuhtumit arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta; 
 5. õigustatud isik on esitanud Tervisekassale kindlustusjuhtumi kohta ebaõigeid andmeid; 
 6. patsient keeldub osalemast Tervisekassa tellitud ekspertiisil või meditsiinilisel läbivaatusel. 

 

Tervisekassal on õigus esitada tagasinõue vaktsiinikahju hüvitist saanud isiku vastu, kui: 

 1. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et taotlejal puudus õigus hüvitisele; 

 2. pärast hüvitise väljamaksmist selgub, et kahjusaajale, eeskostjale või pärijale hüvitas kahju täies ulatuses vaktsiinitootja. 

Isikul, kelle taotlus jäi rahuldamata või kelle õigusi haldusmenetluses rikuti, on õigus alates haldusakti kättetoimetamisest 30 päeva jooksul esitada vaie Tervisekassale või pöörduda kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Vaie peab sisaldama

 • Viidet vaidlustatavale haldusaktile
 • Vaide põhjendus (sisuliselt tooge välja, millega Te rahul ei ole)
 • Vaide esitaja nõue (mis on Teie soov – kas taotluse ülevaatamine tulenevalt lisainformatsioonist või täiendavatest dokumentidest)
 • Vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 • Vaide esitaja kontaktandmeid.

Lisadena palume esitada

 • Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud seisukohti

Vaide palume koos vajalike lisadokumentidega  edastada: 

a) digiallkirjastatult e-posti teel info [at] tervisekassa.ee või

b) allkirjastatult postiteel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113 või

c) Tervisekassa esindustes Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis broneerides aja telefonil +372 669 6630 või https://www.tervisekassa.ee/broneerimine

Vaktsiinikindlustusmakse info vaktsiinide turustajatele

Alates 2023. aasta jaanuarist kuuluvad vaktsiinikindlustuse alla kõik vaktsiinid, sh. ka müügiloata vaktsiinid.  

Ravimite turustajatele tekib kindlustuskohustus. 

Vaktsiinikindlustusmakse arvestusse lähevad need vaktsiinid (va Covid-19), mis on turustatud alates 01.01.2023.  

Kindlustusmakse määraks 2023. aastal on 0,15 eurot. Maksemäär rakendub vaktsiinidele, mis ei ole Covid-19 vaktsiinid. Erisus tuleb sellest, et vahendid Covid-19 vaktsiinide kindlustusmaksete katmiseks tulevad riigieelarvest.  

Maksemäär muutub igal aastal ja see avaldatakse Tervisekassa kodulehel jooksva aasta detsembris. 

Vaktsiinikindlustusmakse aruandlus tuleb esitada Tervisekassale e-posti aadressil digiallkirjastatult vaktsiinikahju [at] tervisekassa.ee (vaktsiinikahju[at]tervisekassa[dot]ee)  

Aruande esitamine: eelmise kvartali kohta järgneva kvartali esimese kalendrikuu viimaseks kuupäevaks. 

FAILID 

Juhend.pdf

Aruande tabel ja info, kuhu saata Aruande_tabel.xlsx 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.