Ametnik, tegevväelane, Riigikogu liige, Vabariigi President, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, õiguskantsler, riigikontrolör, riiklik lepitaja, KOV üksuse volikogu liige, linna- ja vallavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem

Ravikindlustusele on õigus riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes avalikus teenistuses töötaval inimesel, kaadrikaitseväelasena lepingulisse teenistusse võetud või asendusteenistuses oleval inimesel, riigikogu liikmel, Vabariigi Presidendil ja Vabariigi Valitsuse liikmel, kohtunikul, õiguskantsleril, riigikontrolöril, riiklikul lepitajal, kohaliku omavalitsuse volikogu liikmel, linna ja vallavalitsuse liikmel, osavalla- või linnaosavanemal. 

Kindlustus algab töötamise registrisse kantud (TÖR) töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. 

Kindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel lepingu lõppemise päevast. 

Lepingu lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul. Täpsem info maksu- ja tolliametist.  

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.