E-konsultatsiooni teenuse KKK

 Mis on e-konsultatsiooni teenus?

E-konsultatsiooni teenuse abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi (TIS) kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. Perearst konsulteerib eriarstiga ja koostab nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile. Perearst saadab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu enda valitud e-konsultatsiooni osutajale. Eriarst tutvub saatekirja sisuga, teeb otsuse ja koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab  infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja TIS-i saatmisest. Edaspidine perearsti tegevus sõltub saatekirja vastusest. 

 Mis asutused osutavad e-konsultatsiooni teenust?

Kui perearsti tarkvaras on ressursside värskendamine tehtud, kuvatakse perearstile valitud erialal e-konsultatsiooni pakkuvad tervishoiuteenust osutavad asutused. Selleks peab perearst oma töölaual ressursse uuendama iga tööpäeva alguses.

 Kas valikupartnerid saavad osutada e-konsultatsiooni teenust või mitte?

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

 Kui põhjalikult peab olema täidetud/koostatud saatekiri e-konsultatsioonile?

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama,  kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Tingimuste  kirjeldused on leitavad siit: „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“

 Lisad 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57.

E-konsultatsiooni saatekiri peab olema täidetud piisavalt põhjalikult, et see annaks eriarstile tervikpildi patsiendi tervisemurest. Selgelt tuleks kirjeldada suunamise põhjus ja e-konsultatsiooni küsimise eesmärk. Vältida tuleks asjakohatuid uuringuid jms infot.

 Kui eriarst ei edasta saatekirja vastust kesksüsteemi ja perearstile laekub arve, kus on e-konsultatsiooni teenus peal – kas perearst peab teenuse eest maksma või mitte?

Eesti Haigekassa tasub perearstile AINULT nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest. Kõigil juhtudel peab  eriarst koostama saatekirja vastuse ning edastama selle TIS-i nelja tööpäeva jooksul. Vastuseta e-konsultatsioonide eest tasuma ei pea.

 Kuidas perearst saab teada, et saatekirjale on laekunud vastus?

Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest. Kahjuks hetkel puudub automaatne päring, mis tooks töölauale kõik värsked vastused.

 Kas e-konsultatsiooni küsides võib valida lisaks erialale ka eriarsti nime (näiteks dr Maasikas, kardioloog)?

Patsiendi terviseprobleemist lähtuvalt valib perearst soovitud eriala ja teenuse osutaja ASUTUSE, kellelt soovitakse konsultatsiooni saada. Nimeliselt arstile saata ei saa.

 Kas patsiendilt peaks küsima kuhu asutusse sooviks ta tulla vastuvõtule, kui tekib vajadus? Kas perearst peaks enne e-konsultatsiooni küsimist patsiendiga suhtlema?

Kui perearst võtab otsuse vastu, et vajab teisest arvamust eriarstilt, koostab ta saatekirja e-konsultatsioonile. Kui eriarstiabi osutaja omakorda otsustab, et patsient tuleb kutsuda vastuvõtule, võtab ta patsiendiga ise ühendust ja lepib vastuvõtuaja kokku ning broneerib sobiva aja. Perearst peab veenduma, et patsiendi kontaktandmed on õiged, vajadusel täpsustab neid ja informeerib patsienti (vajadusel eestkostjat, pereliikmeid), et temaga võidakse järgneva nelja tööpäeva jooksul eriarsti vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta.

 Kuidas rahastatakse e-konsultasiooni teenust?

Eesti Haigekassa rahastab teenust tegevusfondi vahenditest. Eriarstiabi osutaja  esitab e-konsultatsiooni teenuse osutamise kohta arve perearstile. Perearst omakorda esitab  teenuse eest tasumiseks arve EHK-sse.  Eesti Haigekassa tasub nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest.

 Kuhu pöörduda lisaküsimuste tekkimisel?

Täiendatav infot saab nii oma haigekassa poolselt halduril või haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja kodulehelt.

 Kust leiab patsient e-konsultatsiooniga seonduvat informatsiooni?

 Patsient näeb patsiendiportaalis e-konsultatsioonile suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ rubriigis.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.