Hambaravihüvitis

Täiskasvanute hambaravihüvitis

Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele hambaravihüvitist.  Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanutele hambaravi 40 eurot aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suurenes hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%).

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassa lepingupartnerite juures esmavajalikele hambaraviteenustele. Need teenused on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis. Tutvu täiskasvanute hambaravi teenuste ja hinnakirjaga.

Selleks, et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ja ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, toimub hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks on haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingud.

Oluline teada!

 • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassalt hambaravihüvitist.
 • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamised põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess on lihtne ja lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
 • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel –hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumisel ja esmavajalike hambaraviteenuste paketis mittesisalduvate teenuste puhul võib iga hambaarst osutada teenuseid oma hinnakirja alusel.
 • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni, kuni aastane piirmäär (40 või 85 eurot) täitub.
 • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

Kes on hüvitise sihtrühmad?

40-eurose hüvitise ehk täiskasvanutele mõeldud hüvitise sihtgruppi kuuluvad kõik 19–63-aastased ravikindlustatud mehed ja naised.
85 euro suuruse hüvitise sihtgruppi kuuluvad:

 • inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
 • inimesed, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
 • üle 63-aastased kindlustatud inimesed;
 • rasedad;
 • alla üheaastaste laste emad;
 • inimesed, kellel on tekkinud osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.
 • Inimesed, kes on töötukassas töötuna arvel.
 • Inimesed, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. 

Osutatavad teenused

Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel täiskasvanutele hüvitatakse:

 • hambaarsti vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
 • juureravi teenused;
 • küretaaž;
 • pinna- ja injektsioonanesteesia

Esmavajalike hambaraviteenuste detailsem loetelu.

Hüvitise raames osutatavad teenused, nende rakendustingimused ja hinnakiri on leitav tervishoiuteenuste loetelus, peatükk 10, paragrahv 74, lõige 1 ja lõige 2.

Milline on hüvitise  maksmise ja arveldamise protsess?

Lepingupartnerist teenuseosutajal tasub teada järgmisi aspekte.

 1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt hambaravi teenuseosutajate kasutatava tarkvara kaudu.
 2. Enne inimesele teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida haigekassa süsteemist inimese ravikindlustuse olemasolu, hüvitise limiiti (40 või 85 eurot) ja selle jääki.
 3. Inimesele osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii haigekassa hüvitatavad kui ka mittehüvitatavad teenused.
 4. Pärast teenuste osutamist edastab teenuseosutaja haigekassale elektrooniliselt arve oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID-kaardi vms (turvaserver) alusel). Kui visiidil osutatakse nii haigekassa hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassasse saadetava arve osal kajastuma kõik teenused, mille eest haigekassa tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa.
 5. Kui eelnevalt ei kontrollitud patsiendi hüvitise limiiti, kontrollitakse seda arveldamise käigus. Kohe tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest, arvestades limiiti ja teenuste hindu haigekassa hinnakirjas, ning teenuste arvu.
 6. Seejärel esitatakse koostatud arve haigekassale ja paralleelselt arveldatakse patsiendiga. St arve kogusumma ja haigekassa tasutud summa vahe tasub patsient.
 7. Haigekassa tasub teenuseosutajale tolle esitatud arve alusel ja arvel toodud hüvitatava summa ulatuses.

Kui inimesele osutati teenuseid väiksema summa eest kui tema aastane hüvitise piirmäär, arvutatakse hüvitatav summa osutatud teenuste, nende arvu ning maksumuse alusel haigekassa süsteemis. Inimene saab hüvitise jääki kasutada järgmisel visiidil sama kalendriaasta sees.

Hüvitise limiit kehtib ühe kalendriaasta jooksul ja seda ei ole võimalik kanda järgmisesse aastasse. Kui inimesel on limiit kasutatud, ei pea teenuseid osutama haigekassa hinnakirja järgi.