Ajutise töövõimetuse hüvitised

Töövabastuse perioodi kohta vormistab arst Sulle elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle Tervisekassa andmekogusse. Kui  arst töövõimetuslehe lõpetab, siis palun teavita sellest oma tööandjat!

Selleks, et Tervisekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja arsti poolt lõpetatud töövõimetuslehe andmed Tervisekassale esitama elektroonselt riigiportaalis www.eesti.ee. Pärast seda, kui tööandja on andmed Tervisekassale edastanud ja töövõimetuslehe andmed ei vaja täpsustamist, kantakse hüvitis Su arvelduskontole paari tööpäeva jooksul.

Infot oma töövõimetuslehtede kohta näed riigiportaalis www.eesti.ee teenuses “Minu töövõimetuslehed".

Ravikindlustatud inimesel on õigus haiguse või vigastuse korral hüvitist saada kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral. Haiguslehe kestusel piirangut pole., Arst saab vajadusel haiguslehe väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood.

Kalendriaastas kindlustatule kokku makstavate päevade piirangut ei ole, st ühe haigusjuhtumi korral makstakse haigushüvitist järjest kuni 182 päeva. Kui inimene haigestub uuesti, saab ta taas kuni 182 päeva järjest hüvitist.

FIE-le maksab Tervisekassa haigushüvitist alates üheksandast töövabastuse päevast. Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE-dele haigushüvitist ei maksta.

Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötajast tulenevatel olulistel põhjustel.

Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel.

Kui töötaja puhkust ei katkesta, ei ole tal õigust töövõimetushüvitist saada.

Töövõimetusleht väljastatakse töötajale haiguse või vigastuse korral kalendripäevade alusel ning avatakse päevast, mil töötaja ei saa asuda tööülesandeid täitma.

Tagasiulatuvalt (ka algusega puhkepäeval või riigipühal) võib töövõimetuslehe avada, kui ravikindlustatud inimene haigestub või hoolduse või põetuse vajadus tekib nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal ja inimene teavitab sellest tervishoiutöötajat sidevahendite teel või vastuvõtule tulles vahetult järgneval tööpäeval ja kui kindlustatu haigestumise kohta on tehtud kanne tervise infosüsteemi.

Ajutise töövõimetuse hüvitist arvutatakse sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Makstav hüvitis arvutatakse eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksu alusel, mille andmed saab Tervisekassa maksu- ja tolliametist.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele (§55 lg 1) ei võeta töövõimetushüvitise arvestamisel arvesse doktoranditoetusi, vanemahüvitist ja teisi valla, linna või loomeliidu poolt makstavaid toetusi ning nendelt makstud sotsiaalmaksu.

Hüvitise summa saamiseks arvutatakse töötaja kalendripäeva keskmisest tulust hüvitise määr ning see korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kord sõltub töövõimetuslehe liigist ja põhjusest. Täpsemalt saab hüvitise määramise ja maksmise korrast lugeda hüvitiste lehelt.

 

Kui eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu puudus, lähtutakse hüvitise arvutamisel inimesega kokkulepitud töötasust ja alampalgast. Lisainfot selle kohta saab Tervisekassa kodulehelt.

Tervisekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kindlustatud inimese tööandja on teinud nõuetekohased kanded elektroonilisele töövõimetuslehele või kui paberil lisadokumendid on laekunud Tervisekassasse.

Tööandja peab maksma haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui arst on riigiportaalis eesti.ee nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe lõpetanud.

Jah, saab küll. Hüvitise saaja nime ja arvelduskonto andmeid on võimalik muuta:

  • Riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“;
  • saates digiallkirjaga avalduse aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab Tervisekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb.

Välisriigi arstilt saadud paberil tõend esita oma tööandjale, kes edastab selle koos vajalike lisadokumentidega Tervisekassasse. Kui vajad töövabastust pikemaks perioodiks kui välismaa arsti tõendil märgitud töövabastuse lõpu kuupäev, pöördu viie päeva jooksul pärast tõendil märgitud töövabastuse lõpu kuupäeva oma perearsti poole. Perearst saab Sulle väljastada järglehe pärast seda, kui välismaa arsti poolt väljastatud tõend on Tervisekassa poolt esmase haiguslehena Tervisekassa andmekogusse sisestatud.

Euroopa Liidu liikmesriigi kindlustusasutuselt Eestis ravi saanud inimesele haigushüvitise maksmiseks peab arst täitma  „Arstliku läbivaatuse vastuse“.

Arstil tuleb dokument välja printida, allkirjastada ning anda inimese kätte. Inimene pöördub antud dokumendiga oma tööandja või oma kindlustajariigi hüvitist maksva asutuse poole.

On ka lubatud, et inimene edastab vastava originaaldokumendi koos avaldusega („Avaldus töövõimetushüvitise taotlemiseks EL liikmesriigis“ lingil www.tervisekassa.ee/partnerile/avaldused-partnerile) Tervisekassale ning Tervisekassa edastab selle ise välisriigi kindlustusasutusele.

Töövaidluste lahendamiseks tuleb pöörduda Tööinspektsiooni poole. Samuti on võimalik pöörduda kohtu poole.