Kombinatsioonkaardid (täiendatud 2023)

Alates 06.12.2021 on arstidele meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamisel abiks automaatsed kaartide kombinatsioonid neljas valdkonnas, kus on ühesugused hüvitamise eeldused – diabeet, trahheostoomia, larüngektoomia ja stoom. Täiendavalt alates 01.01.2023  on kombinatsioonkaartide tehniline lahendus rakendatud ka urineerimise abivahendite ning sensor- ja pumpravi tarvikute valdkondades. See tähendab, et ühe arsti poolt ühe kombinatsiooni kuuluva meditsiiniseadme rühma kaardi/retsepti väljakirjutamisel loob retseptikeskus patsiendile automaatselt ka ülejäänud sellesse kombinatsiooni kuuluvate rühmade kaardid. Näiteks kirjutades välja retsepti stoomikottidele, tekivad patsiendile automaatselt kaardid / retseptid ka stoomikotivööle, stoomirõngastele, stoomi alusplaatidele, stoomi alusplaatide lisakinnitustele ja stoomihooldusvahenditele. Lahendus aitab kokku hoida retsepti kirjutamisele kuluvat tööaega ning tagab ühtlasi, et patsient saab kõik tarvikud, mida tal raviks vaja võiks minna.

Olemasolevatele patsientidele hetkel kombinatsiooni kuuluvaid n-ö puuduolevaid kaarte automaatselt juurde ei looda, aga juhul kui olemasoleval patsiendil muudetakse mõne kombinatsioonkaartide alla kuuluva kaardi hüvitamistingimust, luuakse talle juurde ka kõik puuduolevad kaardid vastava hüvitamistingimusega. Lisaks uuendatakse siis automaatselt ka teiste olemasolevate samasse kombinatsiooni kuuluvate kaartide hüvitamistingimusi.

Kui vanal kaardil muutub hüvitamistingimus, arvestatakse uuest limiitkogusest juba kasutatud kogus maha. Kui uus limiitkogus on väiksem, kui vanal olemasoleval kaardil ning kasutatud koguse maha arvestamisel on jääk negatiivne, võrdub jääk 0-ga.

Juhul kui arst annulleerib ühe kombinatsioonkaartide alla kuuluva meditsiiniseadme kaardi, annulleeruvad ka kõik teised kombinatsioonkaartide alla kuuluvad kaardid.

Tehniliselt tagastab Retseptikeskus ühe retsepti kinnitamisel/tühistamisel kombinatsiooni kuuluvate retseptide numbrid ja lisaks teavituse „Avati/Annulleeriti kaardid rühmadele ….“.

Arstid või retsepti väljakirjutamiseks kasutatava tarkvara arendajad omalt poolt tehnilise lahenduse toimimiseks midagi täiendavalt tegema ei pea, see on automaatselt retseptikeskuse poolt aktiveeritud.

Täpsemalt muudatustest valdkondade kaupa.

Urineerimise abivahendite kombinatsiooni kuuluvad järgmised viis meditsiiniseadme rühma: Uriinikogumiskotid, Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid, Ühekordsed põiekateetrid, Püsikateetrid ja Peenisekatted. 

Patsiendile retseptikeskuses ühe (ükskõik millise neist viiest) urineerimise abivahendite rühma kaardi väljakirjutamisel luuakse automaatselt kaardid ka ülejäänud neljale rühmale. Kõikidel kombineeruvatel urineerimise abivahendite rühmadel (va. rühm „Uriinikogumiskotid“, millel on 2 hüvitamise tingimust) on täna üks hüvitamise eeldus - neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga patsient, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire. 

Tingimused on omavahel seotud järgnevalt: 

Rühma nimetus 

Uriinikogumiskotid 

Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid 

Ühekordsed põiekateetrid 

Püsikateetrid 

Peenisekatted 

Rühma kood 

9MS0019 

9MS6878 

9MS0047 

9MS4272 

9MS5514 

HT kood 

7480 

4741 

1114 

4044 

5694 

Kui arst kirjutab isikule välja kaardi uriinikogumiskottidele hüvitamise tingimusega (HT) 7480, siis tekivad lisaks kaardid uriinikoti riputus- ja kinnitusvahenditele HT-ga 4741, ühekordsetele põiekateetritele HT-ga 4044, püsikateetritele ja peenisekatetele HT-ga 5694. Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaarti esimesena välja kirjutada. 

NB! Kui arst kirjutab isikule välja kaardi uriinikogumiskottidele HT-ga 3017 „Urostoomiga patsiendile kuni 50 uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas“, siis täiendavaid automaatseid teiste meditsiiniseadmete rühmade kaarte süsteem ei genereeri. 

Sensorravi kombinatsiooni kuuluvad järgmised kaks rühma: Pideva glükoosimonitooringu komplekt ja Glükoosisensorid. Patsiendile retseptikeskuses ühe (ükskõik millise kahest) kaardi väljakirjutamisel luuakse automaatselt kaardid ka teisele rühmale. Kombinatsioonid on loodud vastavalt alla 19-aastastele diabeetikule, kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ning I tüübi diabeedi haigele, kelle ravi on määranud  endokrinoloog, sisearst või lastearst. 

Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt: 

Rühma nimetus 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 

Glükoosisensorid 

Rühma kood 

9MS8273 

9MS5702 

HT kood 

5086 

9409 

HT kood 

8428 

7361 

Näiteks kui arst kirjutab isikule välja kaardi glükoosisensoritele hüvitamise tingimusega (HT) 9409, siis tekib lisaks kaart pideva glükoosimonitooringu komplektile HT-ga 5086. Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaarti esimesena välja kirjutada. 

NB! 19-25-aastaste patsientide pideva glükoosimonitooringu komplekti ja glükoosisensorite hüvitamise tingimused (3311 ja 1411) on üheselt seotud vaid insuliinipumba ravi saamisega ning kirjeldatud järgmises punktis „Pumpravi tarvikud“. 

Pumpravi tarvikute kombinatsiooni kuuluvad sõltuvalt sellest, kas tegu on <19-aastaste või 19-25-aastaste (k.a) patsientidega järgmised kaks kuni neli meditsiiniseadme rühma: insuliinipumba infusioonivahendid, Insuliinipumba reservuaarid ning Pideva glükoosimonitooringu komplekt ja Glükoosisensorid.  

Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt: 

Rühma nimetus 

Insuliinipumba infusioonivahendid 

Insuliinipumba reservuaarid 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 

Glükoosisensorid 

Rühma kood 

9MS0050 

9MS0051 

9MS8273 

9MS5702 

HT kood 

1155 

1202 

kaarti ei teki 

kaarti ei teki 

HT kood 

9337 

5662 

3311 

1411 

Kui arst kirjutab alla 19-aastasele isikule välja kaardi Insuliinipumba infusioonivahenditele HT-ga 1155, siis tekib lisaks kaart insuliinipumba reservuaaridele HT-ga 1202. Kui aga arst kirjutab 19 kuni 25-aastasele (k.a) isikule välja kaardi insuliinipumba infusioonivahenditele HT-ga 9337, siis tekib lisaks kaart insuliinipumba reservuaaridele HT-ga 5662 ning samuti tekivad kaardid pideva glükoosimonitooringu komplektile HT-ga 3311 ja glükoosisensoritele HT-ga 1411. Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaarti esimesena välja kirjutada. 

Alla 19-aastaste patsientide pumpravi tarvikute kombinatsiooni ei kuulu pideva glükoosimonitooringu komplektid ja glükoosisensorid, sest patsiendid võivad olla sensorravil ilma insuliinipumbata, kuid retseptikeskus ei suuda kahte erinevat patsientide gruppi eristada. Alla 19-aastaste patsientide sensorravi kombinatsioon on kirjeldatud eelmises punktis „Sensorravi tarvikud“.  

19-25-aastaste patsientide hüvitamise tingimused (9337, 5662, 3311, 1411) on üheselt seotud vaid insuliinipumba ravi saamisega, mistõttu on põhjendatud ja tehniliselt võimalik need ühte kombinatsiooni siduda. 

NB! Insuliinipump ise ei ole kaasatud kombinatsiooni, sest tegu on kalli meditsiiniseadmega, millel on oluliselt pikem kasutusaeg võrreldes insuliinipumba lisatarvikutega. Insuliinipumba välja kirjutamiseks on seega vaja välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart „Insuliinipumbad“. 

Stoomitoodete kombinatsiooni kuuluvad järgmised kuus meditsiiniseadme rühma: Stoomikotid, Stoomikotivöö, Stoomirõngad, Stoomi alusplaadid, Stoomi alusplaadi lisakinnitused ja Stoomihooldusvahendid.

Patsiendile retseptikeskuses ühe (ükskõik millise neist kuuest) stoomitoodete rühma kaardi väljakirjutamisel luuakse automaatselt kaardid ka ülejäänud viiele rühmale. Kõikidel kombineeruvatel stoomitoodete rühmadel on täna kaks hüvitamistingimust, mis on vastavalt ühe stoomi või fistuliga patsientidele ja kahe stoomi või fistuliga patsientidele. Hüvitamise tingimus automaatselt lisatavatel kaartidel sõltub hüvitamise tingimusest väljakirjutatud kaardil. Tingimused on omavahel seotud järgnevalt:

Rühma nimetus

Stoomi-kotid

Stoomikoti-vöö

Stoomi-rõngad

Stoomi alusplaadi lisakinnitused

Stoomihooldus-vahendid

Stoomi alusplaadid

Rühma kood

9MS0004

9MS0007

9MS0062

9MS5641

9MS4731

9MS0003

HT kood - 1 stoom/

fistul

3001

3004

3023

2464

6647

3002

HT kood - 2 stoomi/

fistulit

4794

9780

3026

1780

5249

4829

Näiteks kui arst kirjutab isikule välja kaardi stoomikottidele hüvitamise tingimusega (HT) 4794, siis tekivad lisaks kaardid stoomikotivööle HT-ga 9780; stoomirõngastele HT-ga 3026;  stoomi alusplaadi lisakinnitustele HT-ga 1780; stoomihooldusvahenditele HT-ga 5249 ja stoomi alusplaatidele HT-ga 4829.

NB! Inimesele, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul ja kes ei saa allergilise või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat, tuleb kombinatsioonist eraldiseisvana kirjutada lisaks meditsiiniseadme kaart rühmale Alkoholivaba stoomipasta. Samuti urostoomiga patsiendile, kes vajab uriinikogumiskotte, tuleb välja kirjutada eraldi meditsiiniseadme kaart rühmale Urostoomi öine uriinikogumiskott (alates 2022. a uue rühmanimetusega Uriinikogumiskotid).

Diabeeditarvikute kombinatsiooni kuuluvad sõltuvalt, kas tegu on süsteraviga või mitte, kaks kuni kolm rühma – Glükomeetri testribad, Lantsetid, Ühekordse kasutusega nõelad - alljärgnevate tingimustega:

Rühma nimetus

Glükomeetri testribad

Lantsetid

Ühekordse kasutusega nõelad

Rühma kood

9MS0002

9MS0065

9MS0064

HT kood

2001

2016

2008

HT kood

2003

2020

2009

HT kood

2004

2021

2011

HT kood

2006

2018

2010

HT kood

2013

2024

2015

HT kood

2005

2022

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2007

2019

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2012

2023

Nõela kaarti ei tule

HT kood

2014

2025

Nõela kaarti ei tule

Näiteks kui arst kirjutab isikule välja kaardi testribadele hüvitamise tingimusega (HT) 2001, siis tekivad lisaks kaardid lantsettidele HT-ga 2016 ja ühekordse kasutusega nõeltele HT-ga 2008. Kui arst kirjutab isikule välja kaardi näiteks testribadele hüvitamise tingimusega (HT) 2005, siis tekib lisaks kaart lantsettidele HT-ga 2022. Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaarti esimesena välja kirjutada.

Trahheostoomia tarvikute kombinatsiooni kuuluvad järgmised viis meditsiiniseadme rühma: Trahheostoomi kaelapaelad, Sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid (alates 2022. a uue nimetusega Trahheakanüüli komplektid), Sisemised trahheakanüülid, Trahheostoomi filtrid ja Trahheostoomi plaastrid.

Kõikidel trahheostoomia tarvikute rühmadel on täna üks hüvitamise tingimus, hüvitamise eeldus on trahheostoomi olemasolu. Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt:

Rühma nimetus

Trahheostoomi kaelapaelad

Trahheakanüüli komplektid

Sisemised trahhea-kanüülid

Trahheostoomi filtrid

Trahheostoomi plaastrid

Rühma kood

9MS3389

9MS0029

9MS0066

9MS0027

9MS0026

HT kood

6245

4006

4009

4005

4001

Ühe meditsiiniseadme kaardi kirjutamisel (nt Trahheostoomi kaelapaelad) loob süsteem automaatselt kaardid ka teistele rühmadele (Trahheakanüüli komplektid, Sisemised trahheakanüülid, Trahheostoomi filtrid, Trahheostoomi plaastrid). Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaart esimesena välja kirjutada.

NB! Kui trahheostoomiga patsiendile on näidustatud kõneklapi kasutamine, siis tuleb patsiendile kombinatsioonist eraldiseisvana kirjutada kaart meditsiiniseadme rühmale Kõneklapid.      

Larüngektoomia tarvikute kombinatsiooni kuuluvad järgmised neli meditsiiniseadme rühma: Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral, Filtrid larüngektoomia korral, Dušikaitse larüngektoomia korral ja Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral.

Kõikidel larüngektoomia tarvikute rühmadel on täna üks hüvitamise tingimus, hüvitamise eelduseks on teostatud larüngektoomia. Rühmad ja tingimused on omavahel seotud järgmiselt:

Rühma nimetus

Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral

Filtrid larüngektoomia korral

Dušikaitse larüngektoomia korral

Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral

Rühma kood

9MS2810

9MS6717

9MS0025

9MS0028

HT kood

5299

4003

4004

4002

Ühe meditsiiniseadme kaardi kirjutamisel (nt Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral) loob süsteem automaatselt kaardid ka teistele rühmadele (Filtrid larüngektoomia korral, Dušikaitse larüngektoomia korral, Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral). Seejuures ei ole oluline, millise rühma kaart esimesena välja kirjutada.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.