Meditsiiniseadmete väljakirjutamine ja müük läbi retseptikeskuse

Apteek või Tervisekassaga meditsiiniseadmete müügilepingu sõlminud ettevõte (edaspidi ms müüja) müüb Tervisekassa meditsiiniseadmete loetellu (edaspidi meditsiiniseadmete loetelu) kantud meditsiiniseadmeid meditsiiniseadme kaardi alusel (edaspidi ka kaart). Alates 1. oktoobrist 2012. aastast vormistatakse meditsiiniseadme kaart digitaalselt retseptikeskuses sarnaselt digitaalsele ravimiretseptile.

Meditsiiniseadme kaart vormistatakse meditsiiniseadme rühmale ning konkreetse pakendi ostab isik apteegist või ms müüjalt (ravimitega võrreldes võib siin paralleeli tuua toimainepõhise ravimiretseptiga). Digitaalse kaardi vormistamisel moodustatakse alati kaks dokumenti: meditsiiniseadme kaart ja kaardiga seotud meditsiiniseadme müümiseks vajalik abidokument - meditsiiniseadme retsept (edaspidi ms retsept).

Apteek ja ms müüja näeb ja müüb isiku ms retsepte, millele on kuvatud kõik vajalikud kaardi andmed (vt lõik „Juhis meditsiiniseadme müügiks läbi retseptikeskuse“), sealhulgas ka välja ostmata limiitkoguse jääki. Kui isikul jääb retsepti realiseerimise järgselt veel limiitkogust kaardile alles, tekib süsteemi uus väljakirjutatud staatusega ms retsept. Ms retsepte genereeritakse kasutamata limiidijäägi ostmiseks seni, kuni kogu perioodi limiit on välja ostetud või kuni kaardi kehtivus lõpeb.

Meditsiiniseadme kaardid on kas korduva või ühekordse limiidiperioodiga. Ühekordse limiidiperioodiga kaardi korral aegub kaart peale limiidiperioodi lõppu. Meditsiiniseadmete korral, kus patsiendi tervislik seisund ehk vajadus võib ajas muutuda või tegu on kallihinnaliste seadmetega, on kaardi kehtivus ühekordne. Korduva limiidiperioodiga kaartide puhul uueneb õigustatus ehk tekib uus retsept automaatselt, sest suure tõenäosusega patsiendi vajadus ajas oluliselt ei muutu. Korduvad kaardid uuenevad iga limiidiperioodi alguses (enamasti 01.01 ja 01.07). Kui isikul jääb limiidiperioodi lõpus osa meditsiiniseadmete jääki ostmata, siis see ostmata jääk järgmisse limiidiperioodi edasi ei kandu, vaid jääbki realiseerimata. Limiidiperioodi (poolaasta, aasta) vahetumise ajal tekib kehtiva meditsiiniseadme kaardi alusel uude limiidiperioodi ms retsept uue algse limiidiga ja kõik kordub kuni kaardi kehtivuse lõpuni. 

Vaata tabelist erinevate valdkondade meditsiiniseadme kaartide kehtivusaega ning kas tegemist on ühekordse või korduva kaardiga.

 1. Raviasutuse ja arsti andmed sisestatakse (tekivad) sarnaselt ravimiretseptile.
 2. Retsepti liigiks valitakse meditsiiniseadme retsept.
 3. Patsiendi andmed (isikukood, diagnoos jne) sisestatakse sarnaselt ravimiretseptile.
 4. Valitakse isikule vajalik meditsiiniseadme rühm, mille nimetus vastab Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelus olevatele rühmade nimetustele. Kui sobivat tootegruppi rühmade valikus ei ole, siis Tervisekassa neid meditsiiniseadmeid ei hüvita. Konkreetse rühma alla kuuluva pakendi valib isik apteegis või meditsiiniseadme müüja juures (sarnaselt toimeainepõhisele ravimiretseptile). Isik võib kaardi/retsepti kehtivuse ajal raviks vajada erinevaid meditsiiniseadme pakendeid. Näiteks glükomeetri testribade rühmas oleneb testriba pakendi valik sellest, milline glükomeeter isikul parajasti on. Haavasidemete rühmades oleneb haavasidemete valik antud hetke haava paranemise faasist jne.
 5. Pärast meditsiiniseadme rühma valikut antakse retseptikeskuse poolt antud rühma hüvitamise tingimused, millega on kehtestatud, millise diagnoosi, haigusseisundi või muu tingimuse korral antud rühma meditsiiniseadet kindlustatule hüvitatakse. Nende seast valitakse antud isikule vastav tingimus, mille alusel tulevad kaardile automaatselt kaardi kehtivuse aeg, limiitkogus (so hüvitatavate meditsiiniseadmete maksimaalne kogus tükkides) ja limiidiperioodi kestvus (periood, mille jooksul saab isik limiitkoguse välja osta). Väljakirjutaja saab valida patsiendi seisundile vastava hüvitamise tingimuse, kuid sellele vastavat hüvitatavat kogust ja kehtivusaega pole võimalik muuta. Kaardiga seotud retsepte genereeritakse kaardi kehtivuse perioodil nii kaua, kui meditsiiniseadme limiitkoguse ostmiseks vaja läheb. Kui isikul jääb retsepti realiseerimise järgselt veel limiitkogust alles, tekib süsteemi uus väljakirjutatud staatusega retsept ja seda kuni limiidiperioodi lõpuni. Kasutamata jääki järgmisesse limiidiperioodi üle ei kanta. Kui kaart on kehtiv ja korduva limiidiperioodiga, tekitatakse isikule uus kasutamata limiitkogusega retsept järgmise limiidiperioodi alguses ja nii kordub kuni kaardi kehtivuse lõpuni.
 6. Vajadusel kirjutatakse vabas vormis arsti selgituste lahtrisse täpsustav teave isikule või apteekrile, näiteks soovitatava/vajaliku pakendi nimetus või kood, määratava meditsiiniseadme kirjeldus surverõiva või ortoosi korral jne.

Eduka kaardi koostamise korral antakse koostatud meditsiiniseadme kaardi number (4-ga algav) ja meditsiiniseadme müümiseks meditsiiniseadme retsepti number (9-ga algav number).

NB! Tuleb silmas pidada, et isikul võib olla ühes meditsiiniseadme rühmas ainult üks kaart. Kui isikul on juba antud rühmas kaart, antakse uue kaardi koostamisel vastav viga ja uut kaarti ei teki (vt meditsiiniseadme kaardi/retsepti hüvitamise tingimuste muutmine).

Kui meditsiiniseadme kaart/retsept on koostatud, näeb arst meditsiiniseadme retsepti vaatamisel järgmiseid andmed:

 1. Meditsiiniseadme retsepti number
 2. Retsepti liik: meditsiiniseadme retsept
 3. Meditsiiniseadme kaardi/retsepti väljakirjutamise kuupäev
 4. Väljastaja raviasutuse ja arsti andmed
 5. Isikuandmed
 6. Retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number
 7. Meditsiiniseadme kaardi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 8. Meditsiiniseadme limiidiperioodi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 9. Meditsiiniseadme rühm (kood ja/või meditsiiniseadme rühma nimetus)
 10. Meditsiiniseadme hüvitamise tingimus (kood ja hüvitamise tingimuse nimetus)
 11. Meditsiiniseadme limiitkogus (vastavalt määruses kehtestatule ühe limiidiperioodi maksimaalne limiitkogus)
 12. Meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on antud limiidiperioodil veel välja ostmata)
 13. Müüdud retseptil näeb arst sarnaselt ravimiretseptile ka apteegi/müüja müügi andmeid.

Näide:

Isikul on kolostoom ning ta vajab väljaheite kogumiseks kolostoomikotte. Tulenevalt kehtivast määrusest on võimalik valida isikule vajalik hüvitamise tingimus järgmisest loetelust:

 1. Tervisekassa võtab üle stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 550 koti eest kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral;
 2. Tervisekassa võtab üle stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 920 koti eest kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

Arst koostab isikule meditsiiniseadme kaardi/retsepti, arvestades patsiendi stoomide/fistulite arvu. Juhul  kui, isikule määratakse hüvitamise tingimuseks 550 stoomikotti poolaastas, tekib kaardi/retsepti koostamise kuupäeval esmakordne poolaasta limiit 550. Kuna tegemist on korduva kaardiga, uueneb limiit iga uue poolaasta alguses. Kui isik esialgu tekkinud ms retsepti alusel ostab 550-st välja näiteks 100 kotti, siis pärast selle retsepti müüki tekib isikule automaatselt uus välja kirjutatud staatusega retsept, kus on näha ka limiidi jääk (antud juhul 450 kotti) jne. Kui isikul jääb limiidiperioodi lõpus so 30. juunil või 31. detsembril osa kottide jääki ostmata, siis see ostmata jääk järgmisse limiidiperioodi edasi ei kandu, vaid jääbki realiseerimata. Kõik müüdud ja välja kirjutatud meditsiiniseadme retseptid on seotud esialgselt retsepti koostamisega tekkinud meditsiiniseadme kaardiga.

Seoses sellega, et isikul võib ühes meditsiiniseadme rühmas olla ainult üks kehtiv meditsiiniseadme kaart, tekib vajadus isiku terviseseisundi või muu asjaolu muutumisel muuta andmeid meditsiiniseadme kaardil/ retseptil. Selleks alustatakse samade toimingutega, mis meditsiiniseadme kaardi/retsepti loomisel.

Pärast rühma valikut täidetakse  muutmise põhjuse väli järgmiselt:

            M01    Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu

            M02    Hüvitamise tingimuse muutmine vähenenud vajaduse tõttu

            M03    Hüvitamise tingimuste muutmine meditsiiniseadme vahetuse tõttu

Vajadusel võib kaardi/retsepti muutmise ajal muuta või lisada teksti arsti selgituste väljale.

Pärast muutmise põhjuse kinnitamist valitakse uus sobiv hüvitamise tingimus ja kaart/retsept on muudetud.

Näide:

Isik on tablettravil II tüübi diabeetik ja tal on retseptikeskuses glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmiseks vastava hüvitamise tingimusega meditsiiniseadme kaart (limiitkogusega 50 tk poolaastas). Arsti vastuvõtul aga muudetakse isiku raviplaani ja edaspidiseks raviks määrab arst insuliinisüstid. Kuna II tüüpi diabeediga süsteravil olevale patsiendile hüvitatav testribade limiitkogus on suurem (600 tk poolaastas), siis tuleb arstil isiku olemasolevat kaarti muuta. Arst alustab isikule uue glükomeetri testriba rühma retsepti välja kirjutamist, seejärel valib muutmise põhjuse M01 „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“ ning uue hüvitamise tingimuse: „II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas“.

Meditsiiniseadme kasutusvajaduse lõppemisel tuleks meditsiiniseadme kaart/retsept annulleerida. Selleks kasutatakse retseptil annulleerimise teenust sarnaselt ravimiretsepti annulleerimisele ning selle tulemusel annulleeritakse korraga nii kaart kui ka retsept.

Kaardi/retsepti lõpetamisel valitakse annulleerimise põhjus:

AN01 Raviskeemi muudatus: soovimatu koos- või kõrvaltoime

AN02 Raviskeemi muudatus: puudub oodatud ravitulemus

AN03 Raviskeemi muudatus: täpsustunud diagnoos

AN04 Ravi dubleeriv retsept

AN05 Ravi/MS kasutamise lõpetamine: tervenemine

AN06 Ekslik vormistamine

Juhul kui on vajalik meditsiiniseadme kaart samale rühmale samas limiitperioodis uuesti aktiveerida, tuleb kaardi koostamisel lisada ka muutmise põhjus M01 – „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“. Kaardi aktiveerimisel kehtib limiitkoguse jääk, millest on maha arvestatud kogus, mis kasutati ära enne kaardi annulleerimist.

Näide: 

Isikul on retseptikeskuses meditsiiniseadme kaart rühmale „Stoomikotid“. Patsiendil oli ajutine ileostoom, nüüdseks on taastatud normaalne väljutustee. Kuna stoomikottide rühma kaart on püsiv, tuleks nende seadmete vajaduse kadumisel kaart annulleerida. Kaardi annulleerimiseks tuleb arstil minna olemasoleva stoomikottide retsepti peale ja valida annulleerimise põhjuseks AN05 „Ravi/MS kasutamise lõpetamine: tervenemine“. 

Annulleeritud kaardi uuesti aktiveerimiseks alustab arst isikule uue stoomikottide kaardi väljakirjutamist, seejärel valib muutmise põhjuse M01 „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“ ning sobiva hüvitamise tingimuse vastavalt sellele, kas patsiendil on üks või kaks stoomi/fistulit.

Autentimine retseptikeskuse kaudu meditsiiniseadme müügiks toimub samal aadressil ja viisil, mis ravimite puhul. Sarnaselt ravimiretseptidele tuleb isikule vormistatud ms retseptide leidmiseks sisestada järgmised andmed:

 • Patsiendi isikukood
 • Ostja isikukood
 • Vajadusel retsepti koostamise ajavahemik (alguskuupäev ja lõppkuupäev)

Apteegis tulevad isiku retseptide valikusse nii ravimi kui ka meditsiiniseadme retseptid, ms müüjad seejuures näevad ainult välja ostmata kehtivaid ms retsepte. Ms retseptid leiab numbri (9-ga algav nr) ja meditsiiniseadme rühma nimetuse järgi.

Isiku ms retsepti avamisel näeb apteek/ms müüja järgmiseid kaardi andmeid:

 • Meditsiiniseadme retsepti number
 • Retsepti liik: meditsiiniseadme retsept
 • Kaardi väljakirjutamise kuupäev
 • Retsepti väljakirjutamise kuupäev 
 • Väljastaja (s.t kaardi välja kirjutanud) raviasutuse ja arsti andmed (sarnaselt ravimiretseptile)
 • Isiku kohta sisestatud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, kindlustatus jms).
 • Retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number
 • Meditsiiniseadme kaardi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 • Meditsiiniseadme limiidiperioodi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 • Meditsiiniseadme rühm (kood ja meditsiiniseadme rühma nimetus)
 • Meditsiiniseadme hüvitamise tingimus (kood ja hüvitamise tingimuse nimetus)
 • Meditsiiniseadme limiitkogus (vastavalt määruses kehtestatule ühe limiidiperioodi maksimaalne limiitkogus)
 • Meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on antud limiidiperioodil veel välja ostmata)
 • Meditsiiniseadme hüvitamise määr (protsent meditsiiniseadme pakendi piirhinnast, mis tasutakse Tervisekassa poolt)

MS retsepti realiseerimiseks tuleb sisestada andmed müüdava meditsiiniseadme kohta:

 • Meditsiiniseadme pakendi koodikeskuse kood
 • Müüdavate pakendite arv
 • Ühe pakendi hind ehk müüdava meditsiiniseadme tegelik jaemüügihind (nt kui müüakse 3 pakendit, tuleb ikkagi sisestada 1 pakendi maksumus).
 • Tervisekassa poolt hüvitatav summa

Koondarve ja müügiandmete esitamine

Tegevused koondarve esitamisel on samad, mis ravimiretseptide koondarve esitamisega.

Koondarve tüübiks tuleb valida MR.

Digiretsepti kasutamise juhend infosüsteemita arstile

Arstid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte koostada, vaadata ja tühistada läbi veebipõhise portaali aadressil  https://misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun  kasutusjuhendit.

Apteegid ja ms müüjad, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali MISP2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.