Plaaniline ravi välismaal

Plaaniliste tervishoiuteenuste finantseerimiseks välisriigis on haigekassalt võimalik taotleda EELLUBA kahe erineva printsiibi alusel:
 

1. Ravikindlustuse seaduse §271 lõige 1 alusel

2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 883/2004 artikkel 20 alusel

1.     Taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivset tervishoiuteenust ei saa kindlustatud isikule Eestis osutada;

2.     Taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;

3.     Taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;

4.     Taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

1.     Taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;

2.     Taotletavat tervishoiuteenust osutatakse Eestis ning see on haigekassa poolt hüvitatav teenus (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu);

3.      Taotletavat tervishoiuteenust ei ole võimalik patsiendile pakkuda meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul, võttes arvesse tema tervislikku seisundit ja haiguse võimalikku kulgu;

4.     Tegemist peab olema riiklikkusse süsteemi kuuluva EL liikmesriigi raviasutusega.

Mõlemal juhul on enne välisriiki ravile või uuringule suundumist vajalik esitada Haigekassale taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks, millel palume täita kõik väljad. Osaliselt täidetud taotlust on võimalik menetleda alles siis, kui olete esitanud puuduva lisainformatsiooni.

Taotluse menetlus toimub eesti keeles ja haigekassal on õigus nõuda võõrkeeles esitatud avalduste/taotluste tõlget eesti keelde.

Taotlusele palume võimalusel lisada Eesti arstide konsiiliumi otsuse (protokolli vorm kodulehel), kuna Eesti Haigekassa teeb välisriiki ravile suunamise otsuse toetudes Eesti erialaarstide konsiiliumi otsusele.

Konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda oma raviarsti (eriarsti, mitte perearsti) poole, kes koostab konsiiliumi otsuse, milles osaleb vähemalt kaks eriarsti, kes hindavad taotletava teenuse vastavust üleval tabelis esitatud kriteeriumitele.

Taotlusi on võimalik esitada:
● Eesti Haigekassa klienditeenindusbüroodes või
● posti teel, saates need aadressile Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn 10113.
● e-posti teel. NB! Kuna taotlus sisaldab delikaatseid isikuandmeid, soovitame e-posti teel saatmise soov ja krüpteerimiseks vajalikud andmed eelnevalt kokku leppida e-posti aadressil valissuhted [at] haigekassa.ee (valissuhted[at]haigekassa[dot]ee).

Kui taotlus on haigekassasse jõudnud ilma konsiiliumi otsuseta, pöördub haigekassa taotluse esitanud isiku raviarsti poole palvega kokku kutsuda konsiilium tervishoiuteenuse vajaduse põhjendatuse ja Eestis võimalikkuse selgitamiseks.

Juhtumi kiiremaks menetlemiseks soovitame esitada taotluse koos konsiiliumi otsusega. Koos konsiiliumi otsusega saabunud taotluste menetlemine võtab keskmiselt aega kuni 30 päeva. Ilma konsiiliumi otsuseta saabunud taotluste menetlemine võtab aega keskmiselt 2 kuud.

Positiivse otsuse korral:

1.     Väljastab haigekassa Teile garantiikirja ehk dokumendi, milles kinnitab, et haigekassa tasub välisriigi raviasutusele pärast tervishoiuteenuse osutamist originaalarve (kviitungi) ja epikriisi (haigusloo kokkuvõtte) esitamisel.

Juhul, kui raviasutus ei nõustu garantiikirjaga, sõlmitakse Teie ja haigekassa vahel leping osalise ettemaksu kohustuse üle võtmiseks. Kui olete sõlminud haigekassaga lepingu, on ettemaksu suurus kokkuleppeline, kuid mitte enam kui 50% eeldatavast kogukulust. Summa fikseeritakse haigekassaga välisriigis plaanilise tervishoiuteenuse eest tasumiseks sõlmitavas lepingus. Pärast lepingu mõlemapoolset allkirjastamist kannab haigekassa lepingus toodud ajal kokkulepitud osa eeldatavast kogukulust Teie pangakontole. Välisriigi raviasutusele tasute kogu tervishoiuteenuse maksumuse ise. Tervishoiuteenuse toimumise ja selle eest tasumise tõendamiseks esitate haigekassale 30 kalendripäeva jooksul pärast tervishoiuteenuse osutamist originaalarve (kviitungi) ja epikriisi (haigusloo kokkuvõtte), misjärel haigekassa hüvitab ülejäänud osa tervishoiuteenuse tegelikust maksumusest. Kui tervishoiuteenust ei osutata või selle maksumus osutub väiksemaks haigekassa poolt Teie arvele kantud summast, on Teil kohustus ülejäänud summa haigekassale tagastada.

2.Kui Euroopa Liidu liikmesriigi raviasutus garantiikirja ei aktsepteeri, kuid aktsepteerib vormi E112 või S2, siis väljastatakse Teile vastav vorm. Vorm E112 tuleb Teil endal välisriiki kaasa võtta ning esitada välisriigi raviasutusele.

NB! Garantiikiri, leping ja vorm E112 ei laiene võimalikele mittemeditsiinilistele kuludele (patsiendi omaosalus, transpordikulu, tõlkekulu, administreerimis- või kontorikulu, haiglaväline majutus jne). Nende eest tasub välisriigi raviasutusele patsient või tema seaduslik esindaja.

Negatiivse otsuse korral väljastatakse kindlustatule kirjalik teade koos põhjendusega ravile suunamisest keeldumise kohta.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.