Ravikindlustuse saamise võimalused

Ukraina sõjapõgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud. Esmalt tuleb põgenikul taotleda ajutist kaitset politsei- ja piirivalveametist. Pärast ajutise kaitse saamist tuleb esitada sellele kohalikule omavalitsusele (valla- või linnavalitsusele), kuhu sõjapõgenik elama asub, elukohateade ja registreerida oma Eesti elukoha aadress. Seejärel saab alustada ravikindlustuse taotlemist Eesti inimestega võrdsetel alustel. Riiklikku ravikindlustust korraldab Tervisekassa. 

Ravikindlustuse saavad inimesed, kes töötavad. Lisaks nendele on Eestis õigus riiklikule ravikindlustusele alla 19-aastastel lastel, õpilastel, rasedatel, töötutel, lapsehoolduspuhkusel olijatel, ülalpeetavatel abikaasadel, pensionäridel, puudega inimeste hooldajatel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel.

Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada arstiabi samadel tingimustel Eestis ravikindlustatud inimestega. Kuni ravikindlustuse saamiseni on sõjapõgenikele tagatud vajaminev abi ja vältimatu abi, sh hambaravi, samuti COVID-19 testimine ja COVID-19 vaktsineerimine.

Ravikindlustuse saamise võimalusi on mitu

Ravikindlustus kehtib töötavatele inimestele, kelle eest makstakse või kes maksavad ise enda eest sotsiaalmaksu. Nendeks on:

 1. Töölepingu alusel töötajad.
 2. Võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töö- või teenustasude saajad.
 3. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed.
 4. Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) ja nende tegevuses osalevad abikaasad.
 5. Ettevõtlustulu saajad (infot ettevõtluskonto kohta saate maksu- ja tolliametist).

Töölepingu alusel töötavatel inimestel on õigus ravikindlustusele, kui tööandjaga on leping sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks ning töötamine on registreeritud maksu- ja tolliameti töötamise registris. Ravikindlustuse õiguse tekkimisel esitab andmed Tervisekassale maksu- ja tolliamet. Töötajate ravikindlustus kehtib pärast töölepingu lõppemist kaks kuud.

Juhtimis- ja kontrollorgani liikme, võlaõigusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava inimese ja ettevõtlustulu saaja ravikindlustus hakkab kehtima maksudeklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ning peatub pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist. Kindlustuskaitse tekib ainult siis, kui üks või mitu maksjat on inimese eest ühes kuus deklareerinud sotsiaalmaksu kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Täpsemat teavet leiate veebilehel www.tervisekassa.ee (Inimesele -> Kindlustus -> Tööandja kindlustatud).

Füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) tekib õigus kindlustusele, kui ta on kantud  äriregistrisse. Täpsemat infot ettevõtlusega alustamise ja FIE kohustuste kohta leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee.

FIE ravikindlustuseks vajalikud andmed esitab Tervisekassale äriregister. Ravikindlustus kehtib pärast tegevuse lõpetamist kaks kuud.

FIE abikaasal on õigus ravikindlustusele, kui täidetud on järgmised tingimused:

 • abielu on sõlmitud ja kehtiv;
 • abikaasa osaleb FIE ettevõtte tegevuses;
 • abikaasa ei ole FIE-ga töösuhtes ega ole ka tema lepinguline äripartner.

FIE peab registreerima oma ettevõtluses osaleva abikaasa maksu- ja tolliameti töötamise registris.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale maksu- ja tolliamet.

Ravikindlustamata inimese ravikindlustus algab 14 päeva pärast töölepingu sõlmimist ja töötamise registreerimist töötamise registris.

Kuni 19-aastased lapsed saavad ravikindlustuse rahvastikuregistrist Tervisekassasse edastatud andmete alusel, kui lapse elukoht on registreeritud Eestisse. Elukoha märkimisel piisab viitest "Eesti". Aadress ei pea olema täpsustatud.

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses:

 • põhiharidust omandavatel õpilastel;
 • üldkeskharidust omandavatel õpilastel;
 • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel.

Eestis õppijate kindlustusandmed saab Tervisekassa haridus- ja teadusministeeriumilt.

Ravikindlustus lõpeb:

 1. kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest;
 2. üks kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist (v.a meditsiinilised näidustused), eksmatrikuleerimist või õppeasutusest väljaheitmist.

Kindlustuse taotlemiseks peab inimene ise esitama Tervisekassale ämmaemanda või arsti väljastatud raseduse tõendi ja avalduse. Seda saab teha kahel viisil:

 • skaneerituna ja allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee);
 • postiga aadressil Lastekodu 48, 10113 Tallinn.  

Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Ravikindlustatud on töötukassas registreeritud töötud.

Infot töötuks registreerimise ning töötutoetuste ja -hüvitiste kohta leiate töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Ravikindlustus kehtib üks kuu peale töötukassas arveloleku perioodi lõppemist.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale töötukassa.

Ravikindlustuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Õigus ravikindlustusele on:

 • ühel alla 3-aastast last kasvataval vanemal. Ravikindlustusele on õigus lapsevanemal, kes saab vanemahüvitist;
 • Eestis elaval inimesel, kes kasvatab peres seitset või enamat alla 19-aastast last;
 • vanemal, kes ei tööta ja kasvatab kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
 • vanemal, kes ei tööta, aga kelle abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja. Kehtib juhul, kui peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last.

NB! Kui töötav abikaasa saab samaaegselt ka vanemahüvitist, ei ole teisel vanemal võimalik tema töötamise arvelt ravikindlustust saada.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale sotsiaalkindlustusamet.

1. Ravikindlustusele on õigus seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab:

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last;
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni;
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last.

Ülalpidaja peab olema kindlustatud töötajana, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava inimesena, juriidilise isiku juhtimisorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale sotsiaalkindlustusamet.

2. Ravikindlustusele on õigus ka seaduslikus abielus oleval kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani vähem kui viis aastat.

Ravikindlustuse saamiseks tuleb kindlustuse soovijal esitada Tervisekassale avaldus.

Eestis kehtestatud pensioniikka jõudnud inimesel tuleb ravikindlustuse saamiseks pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem informatsioon: www.kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

Kõik inimesed, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni, on Tervisekassas kindlustatud.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale sotsiaalkindlustusamet.

Õigus ravikindlustusele on inimestel, kelle eest riik maksab puudega inimese hooldamise toetuselt sotsiaalmaksu.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale sotsiaalkindlustusamet.

Ravikindlustusele on õigus inimesel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Ravikindlustuse andmed esitab Tervisekassale töötukassa.

Loe lähemalt töötukassa koduleheküljelt: www.tootukassa.ee.

Lisainfo Tervisekassa veebilehel www.tervisekassa.ee.

Infot oma ravikindlustuse kohta saate küsida Tervisekassa klienditelefonilt +372 669 6630  või kirjutades e-postile info [at] tervisekassa.ee.

Infot Eestis viibimise, majutuse ja elukorraldusega seotud küsimuste kohta saab riigiinfo telefonilt 1247 või +372 600 1247.

Sotsiaalkindlustusamet: www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Töötukassa: www.tootukassa.ee.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.