Hambaravi toetused eakatele

Kertu Eensaar, kommunikatsiooni peaspetsialist

Kui perearstiabi kulud katab haigekassa iga kindlustatu eest, siis eriarstiabi hüvitatakse teatud juhtudel. Näiteks rahastab haigekassa hambahaiguste ennetust, ravi ning osaliselt ortodontilisi teenuseid kuni 19-aastastele lastele. Seda aga mitte kõikides kliinikutes, vaid oma lepingupartnerite juures. Seetõttu on oluline kontrollida, et  hambaarstil oleks leping haigekassaga. Kui see leping puudub, peab patsient ise teenuse eest tasuma ning seda kulu haigekassa ei hüvita.

Haigekassa lepingupartnerid valitakse uuesti igal aastal. Kes need on, saab vaadata kodulehelt www.haigekassa.ee -> Inimesele -> Arsti- ja õenduabi -> Eriarstiabi -> Lepingupartnerid

Lisa saab küsida ka haigekassa infotelefonilt 16363. Kasutatud hambaravi- või proteesihüvitise kohta saab infot haigekassast ja portaali www.eesti.ee kaudu.

Eakatel on võimalik taotleda proteesihüvitist

Proteesihüvitist summas 255,65 eurot saavad taotleda vähemalt 63-aastased kindlustatud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid. Hüvitist saab kasutada kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest. Hüvitise taotlemiseks on  kaks võimalust, taotluse võib esitada kas proteesitegijale või haigekassale:

 

hambaproteesi tegijale

või

haigekassale

Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

Hüvitise taotleb isiku eest haigekassalt hambaravi teenuse osutaja.

Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmisid. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.

Kes saavad taotleda hambaravihüvitist?

Kes saab hambaravihüvitist?

Millised dokumendid tuleb haigekassale esitada?

Hüvitise summa

Vähemalt 63-aastane kindlustatu

1.avaldus

2. hambaarsti väljastatud hambaravi eest tasumist tõendav dokument

 

19,18 eurot

Vanadus- ja töövõimetuspensionär

1. avaldus

2. hambaarsti väljastatud hambaravi eest tasumist tõendav dokument

 

19,18 eurot

Rase

1. avaldus

2. hambaarsti väljastatud hambaravi eest tasumist tõendav dokument

3. rasedust tõendav arstitõend

 

28,77 eurot

Alla üheaastase lapse vanem

1. avaldus, mis sisaldab lisaks lapse nime ja isikukoodi

2.hambaarsti väljastatud hambaravi eest tasumist tõendav dokument

 

28,77 eurot

Suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimene*

1. avaldus

2. hambaarsti väljastatud hambaravi eest tasumist tõendav dokument

3. arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust

 

28,77 eurot

Hüvitist võib taotleda sõltumata kulutuse toimumise kohast. Teenust võib olla osutatud kas Eestis või välisriigis. Blanketi hambaravihüvitise taotlemiseks saab haigekassa klienditeenindusbüroodest, haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee ja postkontoritest üle Eesti.

Avalduse koos lisadokumentidega saab tuua haigekassa klienditeenindusbüroosse, saata posti teel või skaneerituna e-postiga.

Hüvitis kantakse isiku pangakontole hiljemalt kuue kuu jooksul alates korrektse avalduse laekumisest haigekassasse. Kui hüvitist soovitakse kolmanda isiku (nt abikaasa, lapse) kontole, tuleb see avaldusel märkida.

Kalendriaasta jooksul saab taotleda ühte inimesele soodsaimat hüvitist. Kasutamata hüvitis järgmisse aastasse edasi ei kandu.

Vältimatu abi

Nii ravikindlustatud kui ravikindlustuseta täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, mida  osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda  haigekassa lepingupartnerite poole, vastasel juhul tuleb ravi eest tasuda inimesel ise.