PRESSITEADE: Haigekassa toetab Hiiumaa haigla püsimajäämist

Haigekassa nõukogu kiitis tänasel koosolekul heaks otsuse eelnõu, millega tekib võimalus uuendusliku rahastamismudeli rakendamiseks Hiiumaa haiglas. Uue rahastuspõhimõtte kasutuselevõtu eesmärgiks on tagada vähese elanikkonnaga ja raske ligipääsuga piirkonna haigla jätkusuutlikkus ning jätkata inimestele arstiabi pakkumist nende kodukohas.

„Senised haigekassa rahastuse põhimõtted ei oleks võimaldanud Hiiumaa haiglal ennast pikemas perspektiivis käigus hoida, seepärast oli oluline leida lahendus, kuidas tagada saareelanikele eriarstiabi ja erakorralist arstiabi osutav haigla ka tulevikus,“ rõhutas haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. „Piloteerime uut lahendust, mis peab võimaldama haiglal jätkusuutlikult toimetada ning ühtlasi ravida iga patsienti kui tervikut, mõtlemata ravijuhtude peale.“

Haigekassa kehtivate rahastuspõhimõtete kohaselt lepitakse haiglatega igaks aastaks kokku, kui palju ravijuhte mingil kindlal erialal ostetakse ning kui palju raha haigekassa selle eest tasub. Hiiumaa püsielanike arv on aasta aastalt vähenenud, mistõttu väheneb ka haiglas teenuste osutamine ning sellest saadav tulu.

„Hiiumaa haigla puhul ei kata teenuste osutamisest saadav rahastus ära püsikulusid, seega on haigla jätkusuutlikkus olnud küsimuse all juba mõnda aega,“ selgitas Laane. „Samas on erakorralise arstiabi kättesaadavus ning eriarstiabi vastuvõttude ja haiglaravi pakkumine saarel endiselt hädavajalik.“

Teiste riikide kogemuse näitel töötas haigekassa koostöös Hiiumaa haiglaga välja uue rahastamisviisi – eelarvepõhise tasustamise. Lisaks majanduslikule poolele aitab selline rahastamine keskenduda rohkem igale patsiendile ning tema vajadustele, sest raviarst saab planeerida oma patsiendi ravi tervikuna.

Eelarvepõhine rahastamine tähendab, et haigekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtude kaupa, vaid lepitakse kokku erialades ja teenustes, millel haigla teenust osutab ning kogusumma, mida haigekassa haiglale kõigi patsientide teenindamise eest tasub. Haigla peab seejärel ise selle summa raames planeerima mitu vastuvõttu, protseduuri või arsti nende patsientide raviks on vaja. Uus rahastus puudutab nii sisehaiguseid, üldkirurgiat, sünnitusabi, järelravi kui iseseisvat õendusabi. Selleks, et hinnata piloodi tulemuslikkust lepitakse osapooltega kokku konkreetsetes tegevus- ja kvaliteediindikaatorites. Hiiumaa haigla kogemuse põhjal vaadatakse, kas Eestis saab edaspidi ka mujal haiglates sellist lähenemist rakendada. Hiiumaal hakkab muudatus kehtima alates aprillist.