Vältimatu abi korral hüvitab ravikindlustus meditsiinilise transpordi välisriiki

Peame väga oluliseks, et ravikindlustus kataks maksimaalselt kõik vajaminevad kulud vajalike ja tõenduspõhiste tervishoiuteenuste saamisel, seadmata patsiente või nende lähedasi vaesusriski või põhjustamata vajalikust arstiabist loobumist selle kulukuse tõttu. Sellest eesmärgist lähtuvalt oleme analüüsinud ka patsientide transpordiga seotud küsimusi ning töö selles vallas jätkub.

Transport Eesti sees raviasutuste vahel on olnud haigekassa poolt tasutud ka varasematel aastatel ning meie teenuste loetelu sisaldab nii haiglatranspordi kui ka näiteks lennuki, helikopteri või parvlaeva kasutamist, kui see on patsiendi terviseseisundist tulenevalt vajalik.

Käesolevast aastast alates tasume uue võimalusena erakorraliste tellimuslendude eest välisriigi raviasutusse juhul, kui tegemist on vältimatu abiga ja patsiendi terviseseisundist tulenevalt pole teiste transpordivahendite (nt kommertslennud) kasutamine võimalik.

Praktikas tähendab see, et kui haigekassa lepinguga haigla hindab patsiendi seisundit erakorraliseks, vajalikku ravi Eestis ei osutata ning leitakse sobilik raviasutus välisriigis, võib haigla vältimatut abi vajava patsiendi saata (ka tellimuslennuga) välisriiki ning esitada haigekassale teenuse eest arve tagantjärele.

Plaaniline ravi välisriigis

Kehtiva ravikindlustusseaduse kohaselt ei saa haigekassa tasuda patsiendi või tema lähedaste transpordi eest välisriiki plaanilise ravi saamiseks.

Plaanilise välisravi puhul saame patsiendi taotluse alusel ning ravikonsiiliumi toetusel tasuda välisriigis kõik patsiendile vajamineva ravi kulud, olenemata sellest, millises riigis või raviasutuses teenuseid osutatakse. Patsiendi omavastutusena (mille eest tuleb ise tasuda) käsitletakse sellisel juhul teise riigi raviasutusse kohale sõitmist ning ka neid kulusid, mida lähedased peavad kandma kohapeal (majutused hotellis, toitlustus jm). Sealjuures saame käsitleda tervishoiuteenuse osana neid lapsevanemale osutatud teenuseid, mida raviasutuse riigi tervishoiusüsteem ka kohalikele patsientidele pakub. Näiteks kui sealses süsteemis võimaldatakse vanemal imikuga koos haiglas olemist, siis saame käsitleda seda osana tervishoiuteenusest ja ka selle hüvitada.

On mõistetav, et raske haiguse puhul, millele Eestis ravi puudub, ent mida saaks osutada välismaistes kompetentsikeskustes, võivad patsiendi ja lähedaste igapäevased olmekulud välisriigis märkimisväärseks kujuneda. Ravikindlustuse põhimõtete ja kehtivate õigusaktide kohaselt saab haigekassa sel puhul katta otseselt raviga kulusid.