Ravimihanked

 

Ravimite riigihankeid korraldatakse ja rahastatakse Tervisekassa kaudu. Ravimite soetamine on osa vastavate riiklike tervishoiuprogrammide raames ellu viidavatest tegevustest. Tervisekassa hangib:

 • antiretroviirusravimeid
 • tuberkuloosiravimeid
 • vaktsiine ning immuunglobuliine/antitoksiine
 • antidoote
 • haiglaravimid
 • c-hepatiit
   

Tervisekassa sisesed riigihangete korraldamise protseduurireeglid on kehtestatud Tervisekassa hankekorraga, mis on leitav siit.
 

Hangitud antiretroviirusravimid ja immuunpreparaadid ladustatakse Magnum Logistics OÜ laos ning tuberkuloosiravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi apteegis. Hoiukohtadest jaotatakse ravimid sobival ajal ja vajaminevates kogustes kokkulepitud tervishoiuteenuse osutajate vahel laiali. Ravimid antakse või manustatakse patsientidele tasuta. 

 

Tervisekassa hangib kokku 23 antiretroviirusravimit, sh 11 lasteravimit. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Tervisekassa hangib kokku 22 tuberkuloosi põhiravimit ja 8 kõrvaltoimeravimit, samuti tuberkuliini teste. Ravimite valiku kinnitab hankekomisjon vastavalt kehtivatele ravijuhistele ja ravivajadusele. Täpsem info hangitavate ravimite nimetuste ja koguste osas on leitav hankeplaanis.

Riigihanked korraldatakse ka tuberkuloosiravimite kesklao teenuse ja transportteenuse (ravimite liikumine kesklaost tervishoiuteenuseosutajateni) tellimiseks.

Tervisekassa hangib kokku 15 vaktsiini ja 6 immuunglobuliini/antitoksiini, samuti tuberkuliini teste. Vaktsiinid hangitakse kooskõlas Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kinnitatud immuniseerimiskavale. Komisjoni kohtumine toimub 1-2 korda aastas´. Täpsem info hangitavate vaktsiinide ja immuunglobuliinide/antitoksiinide nimetuste ja koguste osas hankeplaanis.

NB! Mitmekülgne informatsioon riikliku immuniseerimiskava koostamise, vaktsineerimise korralduse jms kohta on koondatud veebilehele vaktsineeri.ee.

Uus tervishoiuteenuste loetelu, mis sisaldab pneumo- ja meningokoki vastase vaktsineerimise kompenseerimist kõrgema riskiga riskirühmadele, on avaldatud (kehtib alates 1.04.2021): https://www.riigiteataja.ee/akt/123032021022. Lõplikud määratlused ja vaktsineerimisskeem leitavad järgmistest lisadest: 

 1. Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmad
 2. Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid 

Tervisekassa hangib kokku 9 antidooti. Täpsem info hangitavate antidootide nimetustest ja kogustest on hankeplaanis.

NB! Mürgistusteabealane informatsioon sh mürgistuste raviks vajalike vastumürkide osas on leitav Terviseameti Mürgistusteabekeskuse veebilehel.  

Tervisekassa hangib koos HVA haiglatega koostöölepingu alusel ja pilootprojektide korras erinevaid haiglaravimeid. Tänaseks on hankimisel kokku 6 toimeainet. Ravimite valik lepitakse kokku läbirääkimiste teel haiglatega.

Tervisekassa hangib C-hepatiidi genotüüp 1a, 1b ja 4 raviks ravimit toimeainega elbaviir+grasopreviir. Kroonilise C-hepatiidi genotüüp 1, 2, 3, 4, 5 või 6 raviks ravimit toimeainega glekapreviir+pibrentasviir või sofosbuviir+velpatasviir ja kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks ravimit toimeainega sofosbuviir +velpatasviir +voksilapreviir. Täpsema info käimasolevate hangete kohta leiab riigihangete registrist. 

 

 

Ravimite ühishange 

Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2022 - jaanuar 2023

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on Tervisekassa ja mille peamiseks eesmärgiks on viia läbi kordus ühishange tagamaks nimetatud ravimite järjepidev ja tõrgeteta kättesaadavus kõigile hankes osalevatele haiglatele.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Ühishankes osaleb Tervisekassa koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Võimalikud täiendavad huvitatud haiglad selguvad hanke välja kuulutamise ajaks. Juhtiv ühishankija on Tervisekassa, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st Tervisekassa allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 7 osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 300/ 20 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 400/ 50 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 50 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 13000 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2022 - jaanuar 2023. Riigihange planeeritakse välja kuulutada augusti teises pooles, raamleping allkirjastada oktoobri esimeses pooles.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) ühishangete juhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglaravimite ühishangete töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks (2023-2025). Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav Riigihangete Registrist ja Tervisekassa kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. Tervisekassa edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid Tervisekassa haiglaravimite hankimise eest vastutatavatele isikutele (kontaktid küsimustiku lõpus). Vastuste põhjal koostab Tervisekassa hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. Tervisekassa tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] tervisekassa.ee ja koopia riigihangete assistendile Katriin Laursonile: katriin.laurson [at] tervisekassa.ee. Vastamise tähtaeg on 02.08.2020 kell 16:00.

Vähiravimite ostmise ühishange september 2021 - jaanuar 2022

Ühishanke „Vähiravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on EHK ja mille peamiseks eesmärgiks on testida erinevate ravivaldkondade haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris (2020- bioloogilised ravimid, 2021- vähiravimid). Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad ühishankes?

Ühishankes osaleb EHK koos järgmiste haiglatega: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja SA Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st EHK allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Projekti objektiks on vähiravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega bevatsizumab ja paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 5  osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 2980 viaali /ühes aastas.
 2. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biosimilar või biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 50 viaali /ühes aastas
 3. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 16ml N1, eeldatav maht kokku 200 viaali /ühes aastas
 4. Bevatsizumab infusioonilahuse kontsentraat biooriginaal 25mg/ml 4ml N1, eeldatav maht kokku 485 viaali /ühes aastas
 5. Paklitakseel albumiiniga seotud nanoosakestena infusioonidispersiooni pulber 100mg N1, eeldatav maht kokku 1250 viaali /ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Projekt kestab september 2021 - jaanuar 2022. Riigihange planeeritakse välja kuulutada septembri lõpus/ okt alguses pärast turu-uuringute tulemuste laekumist, raamleping allkirjastada novembri teises pooles. Ravimite tarnimine algab 01.02.2022. aastal.

 • Kuidas hinnatakse projekti tulemusi?

Projekti tulemust planeeritakse hinnata kahes kategoorias:

1) ravimite hinnad

2) pakkujate arv

Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku riigihanke töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks. Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast  aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks  aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 27.09.2021 kell 10:00.

Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2020 - jaanuar 2021

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring

 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Ühishange viiakse läbi pilootprojektina, mille juhtiv ühishankija on esmakordselt Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) ja mille peamiseks eesmärgiks on testida haiglaravimite ühishankimise plusse-miinuseid Eesti tervishoiusektoris. Läbi ühishanke soovitakse tõsta hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate jaoks, laiendada konkurentsi ja saavutada hinnalangus suurendades mastaabiefekti ja muutes hankemenetlused strateegilisemaks. Samuti võimaldab see suurendada riigihangete efektiivsust, vähendades läbiviidavate hankemenetluste arvu ja sellega seonduvat töömahtu riigis tervikuna.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Pilootprojektis osaleb EHK koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 8 osa (hangitavad mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 570/ 90 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2020 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 570/120 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 3350 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 600 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 1610 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 8370 viaali/ ühes aastas.
 8. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 650 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2020 - jaanuar 2021. Riigihange planeeritakse välja kuulutada oktoobri esimeses pooles, raamleping allkirjastada detsembri alguses.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) projektijuhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglate ja EHK vahel sõlmitavas koostööleppes.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav EHK kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. EHK edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele ja ravimite hulgimüüjate liidule. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid EHK hanke vastutavale isikule (kontakt lehe lõpus). Vastuste põhjal koostab EHK hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. EHK tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee (eveli[dot]bauer[at]haigekassa[dot]ee)Vastamise tähtaeg on 16.09.2020 kell 10:00.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.