Loetelu muutmise üldinfo

Tervisekassa hüvitab ravikindlustuse paketi raames raviasutusele palju erinevaid raviteenuseid, protseduure, ravimeid jne. Tervishoiuteenuste loetelu koondab need teenused, nende hinnad ja nende eest tasumise tingimused. Tervisekassa tasub raviasutusele konkreetse ravikindlustatud patsiendi eest pärast teenuse osutamist.

Loetelu uuendatakse vähemalt kord aastas vastavalt vajadusele ja ravikindlustuse seadusele. Loetelu muutmiseks saavad ettepanekuid teha arstlikud erialaseltsid, Eesti Haiglate Liit kui ka Tervisekassa. Loe lähemalt:  tervishoiuteenuste loetelust ning selle muutmisest.

Tervishoiuteenuste loetelu muudetakse ravikindlustuse seaduse §31 alusel ja protsess on kirjeldatud järgmistes määrustes:

  • Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrus nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“
  • Sotsiaalministri 19.01.2007 määrus nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika"

Iga uue teenuse puhul hindavad eksperdid nelja kriteeriumi:

1. mõju patsiendi tervisele ehk meditsiinilist tõenduspõhisust. See tähendab, et uuel teenusel peab olema uuringutega tõendatud olemasolevast teenusest suurem positiivne mõju patsiendi tervisele. Hinnangu annab ekspert, kelle on soovitanud Tartu Ülikooli arstiteaduskond või Ravimiamet.
2. kulutõhusust hindavad enamasti Tervisekassa tervishoiuökonomistid. Eesmärgiks on hinnata kui suur on uue teenuse kasutamisest tulenev tervisekasu ja selle saavutamiseks vajalik kulu võrreldes olemasoleva alternatiiviga. Nii on võimalik hinnata lisakasu ja vajaliku lisakulu tasakaalu.
3. mõju ravikindlustuse eelarvele hindavad enamasti Tervisekassa tervishoiuökonomistid.
4. mõju ühiskonnale ja tervishoiupoliitikale hindab sotsiaalministeerium. Vaadeldakse teenuste vajalikkust ühiskonnale (nt hinnatakse vastavust arengukavadele, teenuse osutamiseks vajaliku taristu olemasolu ning personali väljaõppe võimalusi) ning nimetab tervishoiupoliitilised prioriteedid.

Loetelu muutmise protsess joonisena

 

Loetelu muutmise protsess joonisena
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.